Включени вече в списъка, които разширяват обхвата на иновациите, не подават нов проект, а само добавят промяната

640_1a1113aec8086a27f901377ad4f67af1

Училищата, които искат да кандидатстват за иновативни, ще бъдат улеснени, тъй като МОН облекчава процедурата при попълване на формуляра.

До 31 януари 2018 г. неспециализираните държавни, общински и частни училища и специализираните училища могат да подават проекти. Формулярите се подават онлайн и в тях трябва да се опише иновацията, която директорите искат да въведат в училището си. Иновативните елементи могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание или в 10% от учебните планове и програми на образователен етап.

Ако училището вече е в списъка на иновативните, но желае да разшири обхвата на иновацията през следващата учебна година, като включи други ученици и паралелки, не следва да кандидатства пак с нов проект. Достатъчно е да опише в писмо до министъра на образованието промяната, която предстои за учебната 2018-2019 година. Тя става неразделна част от одобрения вече проект. Всяко училище кандидатства само с един, в който може да включи множество елементи и видове иновации.

Формулярът, който директорите попълват, позволява да се добавят връзки към електронни ресурси. В него те описват управлението и организацията на училището, преобладаващите методи на преподаване, учебната среда, целите на иновацията и задачите, които училището ще реши с въвеждането й. Посочва се каква е квалификацията на педагозите и напредъкът през първата учебна година.

До 31 май 2018 г. министърът на образованието и науката ще внесе в Министерския съвет предложение за приемане на Списък на иновативните училища за предстоящата учебна година. Критериите за оценка са ясна и конкретна цел, съответствие с изискванията в държавните образователни стандарти и възможност за проследяване на въздействието от иновацията.

Към момента 9 пловдивски училища са в списъка на МОН за иновативни. Те също ще бъдат подложени на мониторинг за това как прилагат заложената иновация.