Вузът заема втора позиция с най-много места за платен прием – 732, според проекта за утвърждаване на бройките за новата адакемична година

ПУ се нарежда на трето място в страната по брой първокурсници за новата академична 2018/2019 година. Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане на интернет страницата на МОН проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приема на студенти и докторанти. За сравнение, през настоящата учебна година одобрената държавна поръчка беше за 45 584 места, от които 38 555 след средно образование. По-голям прием се предвижда за 17 от държавните висши училища, а в останалите има запазване или намаляване на бройките.

Най-много места за прием в държавна поръчка в редовна и задочна форма се предлагат за Софийския университет  – 6388. След него се нареждат УНСС (4419), Пловдивският университет (3604), ТУ – София (3546), към който спада и пловдивският филиал.  Университетът по хранителни технологии  вероятно ще получи 892 места, Аграрният  – 690, Медицинският – 603. 257 са предложените места за АМТИИ.

Най-много места за платен прием се предлагат в Икономическия университет във Варна – 1510. Пловдивският университет е втори със 732 бройки, изпреварвайки Софийския, за който се предлагат 496 места.

Най-много места за обучение в редовна, задочна и дистанционна форма при частните висши училища се предлагат за Нов български (3318) и Варненски свободен университет (2444). Висше училище по агробизнес и развитие на регионите под тепетата ще получи 1790 бройки. 806 са местата за Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив, а Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив ще може да приеме 480 първокурсници.

Допълнителен прием се отпуска и в 8 направления, в които има намаляващ брой студенти, но те са важни за развитието на сектори на икономиката – математика, физически и химически науки,  енергетика, педагогика на обучението по. Очаквано по-нисък е приемът  по „Иконо-мика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“, а в някои от висшите училища ще има  нулева година по тези направления.

Софийският университет има най-много места за докторанти – 451 в редовна и 103 в задочна форма на обучение. След него са ТУ – София (182 и 72) и Пловдивският университет (118 и 39).

Предложението е съобразено със заявките от висшите училища и решенията на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация за програмната акредитация.