Предвиждат се облекчения в режима за степените “бакалавър” и магистър”, урежда се и процедурата за „доктор”

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Наредбата е основният акт, въз основа на който лица, които са придобили висшето си образование извън България, могат да получат неговото признаване, за да продължат обучението си или достъп до пазара на труда.

Съгласно Закона за висшето образование министърът на образованието и науката, чрез Националния център за информация и документация, извършва признаването. До момента е регламентирано само признаването на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“. С промените се създава специален раздел, който урежда детайлно процедурата по признаване на образователно-научната „доктор“.

Предвиждат се облекчения в режима на признаване и на трите степени като за българските граждани вече не се изисква документ за идентичност на имената при промяна в тях, националният център извършва служебно проверка.

Друга промяна е, когато лицето подаде документи за признаване в оригинал, в 14-дневен срок центърът да извърши всички необходими сравнявания с оригиналите.

Облекчава се възможността за лица с предоставена международна закрила да упражняват трудовите си права в България, ако не могат да предоставят документи за завършено образование. Тъй като поради липса на подобен документ не може да се извърши пълноценно признаване, те ще могат да получат специален вид удостоверение – Информационна карта за придобита образователна степен. Тя обаче не е еквивалентна на признаване на придобито висше образование в чужбина и не предоставя същите права.

Правителството прие и промени в Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на страната, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия в друга държава-членка.