Актуализация на учебните програми за втори гимназиален етап и включването на директорите на детски градини в плана за квалификация на МОН предлагат от СРСНПБ

Интервю на Деляна Лукова с

Катерина Василева – общински председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета и директор на ОУ „Екзарх Антим I”

– Г-жо Василева, на последното заседание на УС на Съюза на работодателите в системата на средното образование бе взето решение да се подготви предложение до МОН за актуализация на учебната програма във втори гимназиален етап по всички изучавани предмети с оглед на намаляване на академичния материал в тях. Как стигнахте до тази идея, вероятно в резултат на препоръки на преподаватели?

– Темата за учебните програми във втори гимназиален етап беше повдигната от колега директор на професионална гимназия, член на Управителния съвет на СРСНПБ, в резултат на опита и споделянето на учителите за обема от академични знания. По мнение на част от членовете на Управителния съвет, такива коментари е имало и в други училища, вкл. и това, че част от учебното съдържание в учебните програми във втори гимназиален етап се изучава във висшите училища. Колеги споделиха за тревогите на част от учителите, които са на мнение, че така разписаните учебни програми по-скоро биха довели до понижаване на образователните резултати и мотивацията за учене у учениците.

–  Друга от точките, по която дебатирахте, е допустимо ли е членство на директор или зам.-директор в две или повече синдикални организации. Какво е становището на Съюза?

– Към момента има решение на Управителния съвет, с което се възлага на юриста на Съюза да изготви и изпрати питане до Министерството на труда и социалната политика дали е допустимо директор или зам.-директор да членува в две и повече синдикални организации. Имаме информация, че някои членуват, от една страна, в работодателска организация, а от друга – в синдикална такава. Мотивите за това са, че директорите на образователни институции са работодатели и в качеството си на такива имат право, без предварително разрешение, свободно да образуват по свой избор организации, които да ги представляват и защитават, както и доброволно да встъпват и да излизат от тях, като се съобразяват само с техните устави. Докато работниците и служителите имат право, без предварително разрешение, свободно да образуват по свой избор синдикални организации. При членство в синдикална организация на директор на образователна институция възниква напр. следният казус: при подписване на Колективен трудов договор в качеството си на какъв го подписва и дали има конфликт на интереси. Или друг пример: директорът и педагогическият специалист членуват в една и съща синдикална организация. При възникване на трудово-правен спор се питаме кого ще защити синдикалната организация: директора или педагогическия специалист. Ето защо е важно да получим отговор на този въпрос.

–  Какви са акцентите в плана за работа на СРСНПБ през 2021 година? Насрочихте нови дати за провеждане на Спартакиадата на директорите -18,19,20 април в Сандански, оптимисти ли сте, че ще е възможно да се проведе?

– Акцентите в плана за работа през 2021 г. са насочени в три ключови направления: разширяване и допълване на политиките за стимулиране активността и подкрепа на членовете на СРСНПБ; защита на правата и интересите и дейности за професионалното им развитие; инициативи, свързани с усъвършенстване на средното образование в Република България (участия в Отраслови съвети, работни групи към МОН и местните власти и др.).

Да, новите дати за провеждане на Спартакиадата на директорите са 18,19,20 април 2021 година. Подходихме с умерен риск при вземането на това решение. Искрено се надяваме епидемичната обстановка да позволи провеждането й.

–  Предстои актуализиране на правилата за стимулиране и награждаване на директорите, които са членове на СРСНПБ. Какви промени се предвиждат?

– Към момента стремежът е да се потърси път, по който бързо и лесно да се събират данни и да се обобщава информацията. В основата стои идеята да бъдат стимулирани директорите на образователните институции да бъдат смели и активни в презентирането и демонстрирането на добрите практики както в управлението, така и в самата образователна институция. Управителният съвет е на мнение, че има много значими постижения в управлението на образователните институции, които остават скрити за обществеността. Възложено е на членовете на комисията да предложат проект на Правилата до 15.02.2021 г., които да бъдат разгледани и обсъдени на следващо заседание на Управителния съвет.

–  Настоявате пред МОН за включване на директори на детски градини в плана за обучение на МОН през 2021 година.

– Да, това е така. Директорите на детски градини до момента сякаш остават извън фокуса на обученията, с които да се разширят и допълнят техните професионални компетенции. Функциите на директорите на образователни институции, като орган за управление и контрол, както и професионалният профил за длъжността „директор“ са едни и същи, без значение дали управляваш детска градини или училище. В управлението на детската градина има специфики и затова е добре да се обърне специално внимание чрез включването на директорите в обучения.