Без рецензия на тестовете с  избираеми отговори, текущи изпитвания по учебна и производствена практика предвиждат промените в Наредба 11 за оценяването, които влизат в сила от новата учебна година

Родителите вече няма да имат право да участват в процеса на видеонаблюдение по време на матурите

 share-emoji

Децата от 1 до 3 клас ще бъдат оценявани с качествени показатели, чиито символи ще бъдат определяни от училищата. Например за отлично представяне те могат да получат в тетрадката си печат във формата на звездичка или пък усмивка. За всеки от показателите – отличен, мн. добър, добър, среден, слаб трябва да има съответстващ на оценката символ.

Промяната, която задължава училищата да изберат свои символи, е едно от предстоящите изменения на Наредба 11 на МОН от септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, предвидени в публикувания за обсъждане проект. Очаква се корекциите да влязат в сила наесен със старта на 2017/2018 учебна година. Използването на близки до най-малките ученици символи ще гарантира плавен преход между оценяването, с което децата трябва да свикнат в 4 клас.

С друго изменение в документа се премахва изискването за писмена аргументация от страна на учителя при тестове с избираеми отговори. Уреждат се и случаите с ученици, допуснали над определен брой отсъствия, които не са се явили на изпити за срочни оценки по предметите, като им се дава възможност за полагане на съответния изпит на втора дата. При повторно неявяване те ще полагат изпит за определяне на годишната оценка.  Проектът предвижда разпоредбата да се прилага независимо дали ситуацията е в края на първия или на втория учебен срок. В същото време се делегира право на педагогическия съвет на училището да преценява и при продължителни здравословни проблеми да може да удължава за отделен ученик учебния срок, без да се налага той да полага изпит за определяне на срочна оценка.

Въвежда се изискване резултатите от учебната и производствената практика да се оценяват чрез текущи изпитвания, като остава регламентът при производствената практика да не се формира срочна, а само годишна оценка. Целта е повишаване на качеството на обучението и по-тясна връзка между училището и работодателите, аргументират се от МОН.

 По изрично настояване на гилдиятарезултатите от диагностиката на входното ниво ще се включат като текуща оценка.

Важна промяна се предвижда при провеждането на националните външни оценявания, например изпитите след 7, 10 клас и матурите в края на 12 клас. Изпитните материали и правилата за оценяването на писмените работи няма да се утвърждават от министъра, а от специалисти по съответните учебни предмети. От МОН защитават необходимостта от тази промяна, заради нуждата от повече прозрачност и необходимостта да се делегират повече права и отговорности на специалистите. Повишават се изискванията към членовете на националните и регионалните комисии за оценяване. От тях вече ще се изисква да имат професионална квалификация учител по съответния предмет.

Родителите вече няма да имат право да участват в процеса на видеонаблюдение по време на матурите. Тази възможност им се отнема с оглед необходимостта от опазване на личните данни. В същото време се дава право на всяко училище да определи в правилника за дейността си реда за избор на родители – наблюдатели на процеса на провеждане на матурите. Това няма да правят обществените съвети.

С цел облекчаване на училищната документация при обучението на ученици със специални потребности, които са на индивидуални програми, те ще бъдат оценявани само с качествени показатели във всички класове. За да се намали административната тежест се правят промени, насочени към премахване на изискванията за представяне на някои документи при признаване на завършен клас, етап или степен. Премахва се изискването за легализация и заверки при признаване на документи за завършен клас от 1 до 4.