Една четвърт от децата живеят в домакинства с тежки материални лишения, всяко трето посочва като причина за неучастието си в учебния процес липсата на техника, става ясно от десетото издание на мониторинговия доклад „Бележник“ на Националната мрежа за децата

Среден 3.09. е общата оценка за работата на държавата и институциите през 2020 година. Това сочат данните на Национална мрежа за децата, представени в десетото издание на мониторинговия доклад „Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“ Същата е средната оценка и за изминалото десетилетие.

Представянето на тазгодишния „Бележник“ се състоя днес онлайн, като специални гости на откриването бяха доц. д-р Велина Тодорова – зам.-председател на Комитета по правата на детето на ООН, и д-р Джейн Муита – представител на УНИЦЕФ за България. В представянето се включиха експерти от Национална мрежа за децата и деца от Младежка мрежа „Мегафон“. Предстои страната ни да представи доклад пред Комитета по правата на детето и да отговори какъв е прогресът по реализацията на Конвенцията.

„Бележник“ е независим доклад, който оценява напредъка на държавните политики за деца чрез анализ, основан на факти и данни, в 9 области: Участие на децата, Благосъстояние на децата, Семейна среда и алтернативни грижи, Закрила от всички форми на насилие, Правосъдие за деца, Ранно детско развитие, Детско здраве, Образование, Спорт, отдих и свободно време. Той включва и конкретни препоръки за бъдещата работа на държавата и институциите.

Автори на Бележник 2021 са 39 експерти от гражданските организации и 7 външни оценители. Чрез проведените анкети във формирането на оценките и препоръките са се включили 700 деца, млади хора, родители и професионалисти, както и децата-„рапортьори“ от Националния Юрочайлд форум.

Децата и пандемията

Акцент в Бележник 2021 е темата за децата и пандемията и това как тя се отрази върху тяхното благосъстояние във всички области. Изводите са, че пандемията е направила още по-видими пропуските и липсата на координация. Влошените икономически и социални условия са повишили риска от изоставяне на деца. Пълното затваряне на детските заведения е довело до сериозни затруднения за хиляди родители. Неприсъственото обучение е повишило риска от отпадане от образованието на деца от маргинализираните групи и силно е затруднило децата с увреждания. Затварянето и социалната изолация са довели до съществено увеличаване на нивата на домашно насилие.

Анализ на финансовите инвестиции

За първи път в рамките на Бележник е направен анализ на финансовите инвестиции на българската държава в децата за последните четири години. Между 2017 и 2020 г. разходите за децата и семействата увеличават дела си в БВП от 4,1% на 4,7%, отбелязва анализът.  Ръстът се дължи изцяло на нарастване на средствата за образование, като средствата, предназначени за здравеопазване, дори са намалили дела си в БВП с 0,1 процентен пункт.

Резултатите от оценките през изминалите 10 години сочат, че все още липсва цялостна визия за благосъстоянието на децата у нас.

Оценки по области:

Участие на децата: Среден 3,06

Продължават да липсват координирани усилия за насърчаване на участието на децата във формирането на политики и взимането на решения, които ги засягат. То остава на училищно ниво и е водено в голяма степен от възрастните.

Благосъстояние на децата: Среден 3,19

Всяко трето дете живее в риск от бедност, а една чeтвърт – в домакинства с тежки материални лишения. Без Национална стратегия за детето липсват интегрирани политики и цялостна визия за преодоляване на детската бедност. Задълбочават се демографските проблеми, свързани с миграцията и разслоението на обществото.

Семейна среда и алтернативни грижи: Среден 3,12

Пандемията и свързаните с нея ограничения са създали трудности за семействата и децата в алтернативна и резидентна грижа. Децата в институции и децата бежанци са изолирани за дълги периоди, което затруднява процесите на закрила и извеждане в приемна грижа и осиновяване.

Закрила на детето от всички форми на насилие: Среден 3,07

Продължава тенденцията за увеличаване на случаите на деца, жертви на насилие и липсата на превенция. За миналата година през Детска педагогическа стая са преминали 6000 деца, а общият брой регистрирани престъпления от малолетни и непълнолетни в МВР към края на 2020 г. е 1802.  Все още няма достатъчно достъпни услуги за пострадали от насилие деца. Най-честите случаи на насилие са в семейството – 550 сигнала за година. Ситуацията на дистанционно обучение поставя в още по-голям риск децата и отваря въпроси за киберсигурността и тормоза в дигитална среда.

Правосъдие за деца: Среден 3,10

Министерството на правосъдието не посочва планове по придвижване на Закона за възпитателните мерки спрямо непълнолетни, нито дава надежда за скорошна отмяна на остарелия Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Ранно детско развитие: Среден 3,22

Няма напредък по приемането на Националната стратегия за ранно детско развитие. Мерките, свързани с епидемиологичната ситуация, са влошили съществено грижата в родилните и неонатологичните отделения. Няма развитие и в областта на ранното детско обучение и грижа.

Детско здраве: Среден 3,09

Една от водещите теми през годината е създаването на Национална гражданска инициатива „За истинска детска болница“ и поетият от правителството ангажимент да построи съвременна детска болница.  Физическото и психичното здраве на децата се влошава в резултат на дългата изолация и дистанционното обучение. В градовете по-рядко умират деца в сравнение със селата. Пада делът на ваксинираните.

Образование: Добър 3,71

В началото на пандемията  система успя за сравнително кратко време да организира неприсъствената форма на обучение, но до края на годината остават проблемите с липсата на цялостен обхват на всички групи ученици, недостига на електронни устройства и интернет връзка, липсата на достатъчна подкрепа за децата със специални потребности и децата от уязвими групи. 50% от родителите заявяват, че не знаят как да бъдат полезни на децата си в учебния процес. 46,2 на сто от децата посочват като причина за неучастието си в образованието липсата на интернет. Всяко второ дете заявява, че не разполага с нуждата техника за онлайн обучение.

Спорт, отдих и свободно време: Среден 2,75

Възможностите за спорт и оползотворяване на свободното време за деца бяха практически блокирани през по-голямата част от календарната година.