Университетът е бенефициент по одобрената национална програма на МОН „Европейски научни мрежи”

Проект, който ще изпълнява научноизследователски задачи в областта на биоикономиката в регионален, национален и трансграничен мащаб, ще координира Аграрният университет. Дейностите по него стартират на 1 януари 2021 година, като за целта пловдивсият вуз се побратимява с три европейски висши училища с отлични резултати в областта на биоикономиката: Университета в Болоня, Университета във Вагенинген и с Университетския колеж в Дъблин. Университетите в Болоня и Вагенинген са членове на Европейския алианс за биоикономика  – мрежа от върхови научни постижения за постигане на бърз преход. Проектът има за цел да повиши капацитета за мултидисциплинарно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите като ключова предпоставка за прилагане на регионални стратегии за биоикономика в България. Аграрният университет ще създаде хъб за иновации и знания за биоикономиката в Пловдивска област.

Вузът е сред 13-те бенефициенти по одобрената от правителството национална програма на МОН – „Европейски научни мрежи”. Тя ще се изпълнява в периода 2020-2022 г. и ще даде възможност на 13 български държавни висши училища и научни организации да кандидатстват за финансиране по нея.  Основният акцент ще е модернизиране на обучението и повишаване на участието на българските учени в международни научни програми и проекти. Целта е да се подпомогнат университети и научни организации в страната, чиито проекти са били оценени високо по мярката „Туининг“ на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на „Хоризонт 2020“, но не са получили финансиране поради недостиг на средства. С националното те ще могат да запазят вече изградени международни партньорства и да изградят нови европейски научни мрежи.