„Три години след старта имаме около 180 000 часа, проведени с иновативни методи на преподаване”, казва председателят на „Световен образователен форум България” и директор на ОУ „Райна Княгиня” Мария Гайдарова

Всяко училище залага на различен метод, по който да направи обучението на своите възпитаници по-интересно, за да може децата да влизат с желание и мотивирани в класната стая. 290 учебни заведения от 90 общини са включени в Списъка на иновативните училища за учебната 2018/2019 година. От тях 19 са в Пловдив, а общият брой за областта е 33.

Преди три години Пловдив се оказа пионер и още преди да влезе в сила новият Закон за предучилищното и училищното образование стартира проекта “Иновативни училища“. Иницииран през 2015 година от фондация “Световен образователен форум България” в партньорство с Община Пловдив, през 2018-а като партньор се включи  и   ПУ “Паисий Хилендарски”. Какви са резултатите и има ли видими промени, които да мотивират участниците в проекта да продължават да развиват иновациите си – за това разговаряме с председателя на фондацията и директор на ОУ „Райна Княгиня” Мария Гайдарова.

 

– Г-жо Гайдарова, в навечерието на учебната година отново на дневен ред е въпросът при какви условия ще се обучават децата, гарантирано ли е качеството, ще тръгват с желание или отегчение към класната стая? Започнахте преди три проекта „Иновативни училища”, каква е равносметката към днешния ден?

-Изключително съм удовлетворена, че за три години броят на учениците, включени в проекта, е нараснал с 32%. През 2015 година започнахме с 8 училища, следващата се увеличиха на 11, а през  2017 г. общо 14 работиха заедно. Идеята на проекта е да стимулира промяна на методите на преподаване в рамките на всеки учебен час, като се развиват необходимите ключови умения за успех през XXI век, прилага се проектно-ориентиран подход и групова работа в учебния час, използват се активно ИКТ технологиите, с акцент на облачните, образователните портали и електронните учебници. Чиновете в редици са заменени с маси, които се групират, закупени са компютри, таблети, интерактивни дъски, изградени са кътове за четене и открити класни стаи. Пространството в училището също е аранжирано по нов начин. Реализирането на тези поставени цели постигнахме чрез обучение на учители и директори, менторство, споделяне и популяризиране на добрите практики. Разработена и апробирана бе концепция, която включва три основни елемента:  промяна на организацията на средата, на методите на преподаване в рамките на учебния час и  на активно прилагане на съвременни информационни технологии. Основният акцент е  изграждане на професионална общност и развиване на училището като ефективна организация.

-В края на предходната учебна година вероятно сте направили оценка какъв е ефектът от прилаганите промени. Изводите, които обобщихте?

– Проведохме срещи-разговори с директори на училищата участници, които бяха наблюдавани по девет индикатора. Освен увеличения брой ученици, имаме приблизително 180 000 часа, проведени с иновативни методи на преподаване. Повишава се мотивацията, рязко намаляват агресивните прояви. Броят на отпаднали ученици пада, увеличават се записаните в конкретното училище, което предлага по-различен подход на обучение. Наблюдава се устойчивост в подобряването на резултатите от НВО. Има деца, които са постигнали отлични резултати в състезания, конкурси, олимпиади, получили са многобройни грамоти за постижения на областно, национално и международно ниво. Можем да се похвалим и с отличени учители  –  8 награди за учител на годината, 1 награда за директор на годината, 9 награди „Неофит Рилски“ и 6 почетни значки на град Пловдив. Не е за пренебрегване и фактът, че диалогът с родителите е станал консктруктивен и позитивен, което е от изключителна важност.

-Проведохте анкети и с учителите по проекта „Иновативни училища”, какво споделят?

-След проведени анкети и разговори с участниците в изследването можем да обобщим, че във всяко училище се наблюдава създаване на позитивна среда, по-качествен образователен процес, преодоляване на агресията, повишаване на мотивацията, по-висока степен на доверие между учители, ученици и родители, активно прилагане на ИКТ както в образователните, така и в административните процеси. Получената обратна връзка в края на всяко проведено обучение по проекта еднозначно показва, че учителите се чувстват сигурни в своите предложения и решения, получават институционална и колегиална подкрепа, която е устойчива във времето. Има изградено разбиране сред участниците в проекта, че училищната среда трябва да бъде напълно оборудвана, за да се въвеждат ефективно ИКТ, а ръководството до предоставя експертна помощ и съвети на учителите за успешно справяне в тяхната бързо променяща се и разширена професионална роля. Интересни са споделените мнения относно нужната промяна на учебната програма и организацията на учебния ден. Изводите, които правим са, че процесът на промяна може да бъде най-ефективно управляван от създадено ядро в самото училище – директор, зам.-директор и учители, които са носители на иновативна и приобщаваща визия. Обучените учители споделят своите добри практики и желаят активно да продължават да работят чрез иновативните методи, като свободно прилагат ИКТ  и се чувстват в по-голяма степен удовлетворени.

-Преди да влезе в сила новият Закон за предучилищното образование, Пловдив вече работеше по проекта за иновативни училища. Как кореспондира с този на МОН?

-Не всички училища, които са описали своята иновация и са кандидатствали пред МОН, са участници в нашия проект. Освен титлата и мониторинг на експертна комисия, от министерството засега не осигуряват допълнително финансиране. А ние организираме периодично надграждащи обучения. Ключов подход е квалификацията на учителите. Образователните иновации са ключ за промяната, която обществото очаква. Те са необходими за развитие на училищни политики, които гарантират ефективно и качествено образование.