Само за 4-класниците ще се приравняват по шестобалната система

Максималният брой точки при всички изпити от националното външно оценяване след IV, VII и X клас става 100. Оценките в удостоверенията ще бъдат записвани в точки, а за IV клас и приравнявани към оценки по шестобалната система.

Уеднаквяването на максималния брой точки е направено с промяна в Наредба №11 от 2016 г. Целта е да се улеснят учениците, родителите и учителите при преценката им до каква степен четвъртокласниците, седмокласниците и десетокласниците покриват изискванията за усвоени знания по съответните предмети. Както и досега, точките за всяка тестова задача в рамките на конкретния тест ще са съобразени с познавателното равнище, спецификата и трудността й.

В края на учебните занятия и през тази учебна година учениците от IV, VII и X клас ще положат изпити по български език и литература и по математика от националното външно оценяване. Седмокласниците по свое желание ще могат да се явят и на изпит по чужд език, а десетокласниците – по чужд език и по информационни технологии за оценка на дигитални компетентности.

Уеднаквяването на максималния брой точки е отразено в моделите за НВО за IV, в VII и в Х клас. В тях са предложени примерни задачи, чрез които може да се оцени наученото по учебното съдържание. Чрез въпросите и задачите в изпитните тестове се проверяват знания и умения, усвоявани не само в последния клас, но във всички класове от образователния етап. Все по-голям дял заемат казусите, свързани с практическо прилагане на наученото, и за успешното справяне с тях не се изисква допълнителна подготовка.

Дати:

ІV клас

Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа

Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа

Тестът по български език съдържа 3 части – диктовка и езикови задачи, текст за четене с разбиране с езикови задачи и речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор.

25 задачи включва тестът по математика. 18 от тях са с избираем отговор, 5 с кратък свободен, 1 с разширен свободен и 1 с три подусловия, чрез които се интегрират знания и умения от различни области на компетентност.

VІІ клас

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Тестът по български език съдържа 26 задачи. 18 от тях са със структуриран отговор с 4 възможности, 6 с кратък свободен и 1 с разширен свободен отговор. Задачата за създаване на текст е върху неизучавана художествена творба. Ученикът трябва да направи подробен преразказ от името на неутрален разказвач или посочен герой.

23 са задачите в теста по математика. 18 са със структуриран отговор с 4 възможности, 2 с кратък свободен (числов, символен, словесен) и 3 с разширен свободен – от учениците се изисква да опишат и аргументират изпълнението на задачата.

Обект на измерването в тестовете по чужди езици е комуникативната компетентност на учениците според нивата на Общата европейска езикова рамка. Компонентите на тестовете се основават на трите езикови умения: четене, слушане и писане. Езиковите компетентности се проверяват чрез различни видове задачи: задачи с избираем отговор, с кратък свободен отговор и една задача за създаване на писмен текст.

Х клас

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа

Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.

Тестът по български език включва 23 задачи. 14 са с избираем отговор, 6 с кратък свободен отговор, 1 задача за редактиране, 1 задача с разширен свободен отговор (формулиране на теза или антитеза) и 1 задача за създаване на текст (резюме, заявление, CV).

17 задачи съдържа тестът по математика. 15 от тях са с избираем отговор и 2 задачи с разширен свободен отговор за решаването на които ученикът представя в писмен вид необходимите обосновки. Разрешено е използването на свитък с формули.

НВО по информационни технологии включва решаване на тест (Модул 1) за 30 мин. и решаване на практическа задача (Модул 2) – 60 мин.