DSCF8920

Учениците от начален етап ще имат кореспондентски бележник. Той ще се използва за поддържането на постоянна връзка между учителя и родителите. Това е заложено в новия образователен стандарт за информацията и документите. Тенденцията е в духа на новия просветен закон да преобладават похвалите и стимулите. Предвижда се да се преформулирането на  досегашната „забележка“ с цел да се даде стимул, който да мотивират ученика да бъде по-успешен.

Създаването на електронна образователна партида на всяко дете и ученик от влизането му в задължителната възраст за предучилищно образование до завършването на средно предвижда още проекто-стандартът, който предстои да бъде подписан от министър Меглена Кунева.

В електронната партида ще се отразяват учебният план, по който е обучаван ученикът, оценките му по години, текущи резултати, резултати от национални външни оценявания, зрелостни и квалификационни изпити, участие в олимпиади и състезания, наличието на специални образователни потребности, оказаната подкрепа за личностното му развитие,  награди или наказания, стипендии, участие във форми на ученическо самоуправление. Идеята е достъп до партидите да има директорът. Ако следващата учебна година някой ученик се премести в друго училище, достъп ще получи директорът на новата образователна институция. Ако това стане по време на учебната година, се предвижда 10-дневен период за прехвър- лянето в приемащото училище. Определен е 50-годишен срок за съхраняване на информацията в този вид. Всъщност това ще бъде третият модул – „Деца и ученици“, от предвидената за създаване информационна система.