DSCF7207

Автономията на училищата е един от акцентите в новия закон за училищното и предучилищното образование. Ролята на директора като образователен лидер, а на учителя като мениджър на класа ще ги намерите в училищните планове и програми. Децентрализацията ще даде възможност на кметовете и началниците на Регионалните управления на образованието, в партньорство с бизнеса, да формират регионални политики. Автономията ще има много измерения и тук е мястото на иновативните училища, какъвто проект вече има в Пловдив.

Това каза зам.-министърът на образованието Ваня Кастрева днес в Пловдив на среща с началници на регионални инспекторати от Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян, Кърджали, директори и учители. Летящ екип на МОН, в който влизат директори на дирекции, представиха акцентите в новия закон, държавните образователни стандарти  за учебния план, общообразователната подготовка и за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Поздрав към участниците в дискусията отправи кметът Иван Тотев, който уточни, че професионалното образование е изключително важно за Пловдив, затова градът на тепетата подкрепя идеята на министър Тодор Танев за интегрални колежи. Преди два месеца общината инициира среща с бизнеса именно с идеята образованието и инвеститорите да доближат позициите си с цел обезпечаването с кадри.

DSCF7208

Водени от идеята за равен достъп до образование, от МОН и Министерство на здравеопазването ще работят върху стандарт за ранно детско развитие. В начален етап няма да се повтаря, уточни Кастрева. Тя призова директорите да припознаят Обществения съвет, заложен в закона, като свой партньор, който ще ги подкрепя при взимането на стратегически решения, а не като граждански контрол за налагане на мнение. Наличието на обществени съвети не отричало училищните настоятелства.

Що се отнася до финансирането, делегираните бюджети остават, но се умува как да бъдат актуализирани. Така че да се отчита не само броят на учениците, а и качеството на обучение.

Пет и шестгодишните трябва да бъдат задължително обханати за предучилищно образование в детската градина или училището. Създават се защитени и средищни училища и детски градини, за да се гарантира обхватът. Основното образование включва два етепа – начално и прогимназия, като ще се завършва след 7 клас. Първият гимназиален етап приключва в 10 клас, а вторият е за 11 и 12 клас. След завършването на всеки етап ще има национално външно оценяване. Матури по новия закон ще се държат чак през учебната 2021-22 година.

Все още няма еднозначен отговор що е то иновативно училище, каквото е заложено в закона. То трябва да има право да въвежда нови предмети, но учениците е нужно да усвояват всички знания и умения, каквито се изискват от останалите в съответния клас. Възможно е иновативните училища да предлагат увеличение на часовете и удължаване на учебното време, но не повече от 38 седмици. Те могат да има и различен хорариум по предметите, но не повече от 30 на сто. Същевременно обаче нямат право да премахват предмети от учебния план.