„Подкрепа” изготви становище относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищно образование

0c539fe31cad5b98b42d34a4997812e4

От 2019 година МОН да утвърждава един проект за учебник по отделен предмет за безплатните, които се финансират със средства от държавния бюджет. За това настоява синдикат „Образование“, който изготви становище относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищно образование.

Синдикатът категорично не е съгласен Държавните образователни стандарти по чл. 22 да се приемат от МС или от Народното събрание. Това щяло да затрудни много процедурата и да забави реформата. Експертизата на МОН и социалните партньори била по-добра и по-ефективна.

Синдикатът „Образование“ настоява за създаване на профил „Хореография“, който да се добави в списъка с професии в профилираната подготовка. Друго от исканията е за въвеждане на оценки по „Социализация“ и оценка „Възпитание и толерантност“ в начален етап.

Да се осигури време и финансов ресурс за квалификация на педагогическите специалисти настояват още от „Подкрепа”.  Предложението е за 2% от общия бюджет за квалификации, договорени в КТД, и 96 академични часа, приравнени към 6 квалификационни кредита за атестационен период от 4 години.

Друго искане е възможност за едногодишен платен отпуск при изработени 4 години, който да се използва за квалификация и възстановяване на учителите.

Изборът на директор на образователна институция да е прозрачен и професионален, учителите да не губят кариерните си длъжности при прекратяване на трудовите правоотношения и при смяна на работното място настояват още синдикатите. Педагогическите специалисти трябвало да запазват кариерните си длъжности до края на тяхната трудова кариера, при отработени 10 години при един и същ работодател.