Новите правила за класиране вече са в сила, до 15 април училищата обявяват броя на паралелките, които ще разкрият

До 5 училища може да посочи максимално в заявлението за прием родителят на дете, което предстои да постъпи в 1 клас. Независимо от адресната регистрация, той има право да напише училище спрямо предпочитанията си.

Новите правила за електронния прием през 2019, които бяха приеми с решение на ОбС точно преди месец, година вече са в сила. С критериите и точките, които носят, родителите могат да се запознаят от публикуваната в сайта на Община Пловдив наредба. Както и през миналата година най-голямо предимство получават децата, които имат адресна регистрация на територията на района на училището. Двата адреса – настоящ и постоянен, са равнопоставени. Най-много точки получават кандидатите с адресна регистрация повече от 3 години в района на школото спрямо момента на кандидатстване.

Нов критерий дава  предимство за децата, които имат брат или сестра до 12-годишна възраст в желаното училище. Независимо от адресната регистрация, те се приравняват по точки на децата с регистрация в района на училището повече от 3 години.

Нов е и критерият за кандидат-първолаци от семейство с повече от две деца до 18-годишна възраст. С предимство ще се ползват осиновените и децата, настанени в приемни семейства, които могат да ползват адресната регистрация на своите осиновители или приемни родители.

Всички нови критерии са общи за цялата страна и са заложени в Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.  Има промяна в броя на точките, които се начисляват за адресна регистрация, за да бъде спазено изискването децата да се приемат по последователност на групите, сформирани на база на адресната регистрация.

Анализите на данните от кампаниите по приема през 2017 и 2018  година показват, че в около 75% от училищата са приети всички деца, пожелали прием, независимо от точките, които са събрали. Още на първо класиране по първо желание през миналата година бяха класирани 96% от всички кандидатстващи деца. Има приети деца и от близките населени места.

Кое училище колко паралелки ще разкрие ще стане ясно до 15. април. Това е срокът, в който директорите трябва да отразят в системата свободните места за първото класиране. 8 училища обявяват по-голям прием от децата, които са в съответния район. От Общината са съгласували предложенията, тъй като в съседни училища пък се очаквал недостиг на местата. Очаква се намаляване на бройките в учебните заведения на двусменен режим.  След подаването на свободните места родителите ще могат да подават заявления за участие в централизираното класиране онлайн. По-ранната регистрация не носи предимство, уточняват от общината.

Резултатите от първо класиране ще бъдат обявени на 5. юни, след като децата получат удостоверенията си за завършена подготвителна група. Крайният срок за подаване онлайн на заявления за участие в това класиране е 3 юни 2019 г. (вкл.). За родителите, които нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, срокът за подаване на заявление на хартиен носител по образец в училището, което им е първо желание, е 31 май 2019 г.