Две нови магистърски програми – „Театрално изкуство в образователна среда“ в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ и „Артистични подходи в образованието“ в Софийския университет, ще се провеждат съвместно с НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Междууниверситетската магистърска програма „Театрално изкуство в образователна среда“ в АМТИИ е с продължителност една година (два семестъра) в редовна форма на обучение. Дисциплините се водят от преподаватели в двете академии, като занятията се осъществяват в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Успешно завършилите ще придобият професионална квалификация „преподавател по театрално изкуство“.

За обучение в специалността могат да кандидатстват педагози, филолози, специални педагози, терапевти и логопеди, които искат да придобият по-задълбочени познания върху артистичните подходи и принципите на театралното изкуство. Също така и актьори, които искат да създават школи или да преподават театрално изкуство, включително във висши училища по изкуствата. Кандидатите могат да са и преподаватели, желаещи да придобият правоспособност за преподаване на театрално изкуство в извънкласни или факултативни занимания в основни и средни училища.

Задължителните дисциплини са фокусирани върху основните приоритети в специалността – овладяване спецификите на театралното изкуство; методически аспекти, педагогически принципи и методи за обучение в театралния процес; комуникационни и презентационни умения; педагогическа практика. Учебният план е балансиран между теоретичната подготовка и практическите занимания. Обучението завършва с държавен изпит или с разработване и защита на дипломна работа (магистърска теза) и покриване на необходимия брой кредити. Приемът в двете магистърски програми е от зимния семестър на предстоящата учебна година.