Тази година в изследването ще бъдат включени 207 училища от България

Математиката ще бъде основната оценявана област в Международното изследване PISA 2022, което ще се проведе през тази година. Това обяви по БНР Наталия Василева, главен експерт в Център за предучилищно и училищно образование. Допълнителна област, по която ще бъдат оценявани 15-годишните ученици, ще бъде т.нар. творческо мислене.

“PISA  няма за цел да преценява дали учениците от дадена държава се развиват по-добре творчески или не, те приемат, че творческото мислене е нещо повече от измислянето на произволни идеи. Приема се, че това е компетентност, която се основава на знания и на практика, която трябва да помага на хората, за да постигнат по-добри резултати, което ще рече, че всеки един човек е способен в по-голяма или по-малка степен на творческо мислене“, коментира Василева.

Тази година в изследването ще бъдат включени 207 училища от България.

Програмата е разработена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) като периодично международно стандартизирано оценяване на 15-годишните ученици. Тя възниква в отговор на необходимостта от разработване на индикатори за сравняване на качеството на образованието в отделните държави. PISA се провежда през периоди от три години. Оценяването обхваща три познавателни области: четене, математика и природни науки. Във всеки етап акцентът се поставя върху една област, а другите две са представени по-общо.

В PISA 2012 за пръв път, наред с традиционното тестиране на хартиен носител, е въведено електронно-базирано оценяване, при което изпитните варианти са разработени и се администрират в електронен формат.

Какво оценява PISA?

PISA измерва компетентности, които се приемат като особено важни за самостоятелната обществена реализация и успешната адаптация на младия човек към променящата се реалност.