Преградите вече са факт в СУ "Проф. Асен Златаров" в Първомай.

800 млн. лв. повече ще получи системата на образованието през 2021 г. в сравнение с тази година. Така общият размер на средствата се увеличава от 4.8 млрд. лв. през т.г. на 5.6 млрд. лв. догодина. Това следва от проекта на закон за държавния бюджет в частта за образование за догодина. Реално допълнителните средства за средно и висше образование ще са малко над 600 млн. лв., останалите са за покриване на задълженията ни по европроекти, по които се иска съфинансиране.

Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе днес онлайн заседание, свикано от заместник министър-председателя Марияна Николова, на което бе обсъден и проектът на Закона за държавния бюджет за 2021 г. След четиричасово заседание и различни позиции на социалните партньори, не бе постигната единодушна подкрепа, но в крайна сметка проектите на законите минаха.

360 млн. лева са заложени за увеличение на възнагражденията на учителите и 57,8 млн. лв. – за непедагогическия персонал.

70 млн. лева се предвиждат за изграждане и реконструкция на детски градини, ясли и училища.

38 млн. лева са средствата за подпомагане заплащането от родителите на такси за хранене на децата в задължителното предучилищно образование и за компенсиране на разходите за неприетите в детски градини, поради липса на места.

36 млн. лева ще отидат за разширяване достъпа и обхващане в задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца, а 20 млн. лева – за модернизацията на училищните кабинети и изграждане на STEM среда.

За продължаване на реформите и осигуряване на устойчиво развитие и разширяване на достъпа до висше образование са заложени 65,9 млн. лева, в т.ч. 48,7 млн. за увеличение на възнагражденията на най-ниските академични длъжности във висшите училища. Всички вузове без изключение ще получат повече средства за увеличение на минималните асистентски заплати, които се очаква навсякъде да станат не по-ниски от 1300 лв. Това ще доведе до скок и на останалите заплати за доценти, професори и т.н., като висшите училища ще поемат ангажимент да оптимизират персонала си, да намалят губещите специалности, да увеличат нормата преподавателска работа и т.н. С 16 на сто е увеличението на средствата за Пловдивския университет – от 26 на 30 млн. лв.