2564 първокурсници вече са записани , 2244 от тях са приети по държавна поръчка

2564 първокурсници вече са записани  в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски“ след първото класиране. От тях 2244 са приети по държавна поръчка, което е около 70 процента от утвърдения държавен прием. 320 първокурсници ще се обучават срещу заплащане.

Резултатите след първо класиране са сходни със същия етап на кампаниите от последните десетина години, припомнят от учубния отдел на университета.

След първо класиране  най-много заетите места  във “Филология“, “Педагогика на обучението по…“, “Педагогика“, “Информатика и компютърни науки“, “Биологически науки“, “Право“, “Химически науки“ и “Икономика“.

За “Филология“ университетът отчита след първо класиране  82.82% заетост. Всички 45 места в “Лингвистика с бизнес администрация“ са запълнени, 68 от 75-те места на “Приложна лингвистика с английски език и втори чужд език“ също са заети, както и 59 от 70-те места в “Лингвистика с информационни технологии“. С малък брой незаети места са останалите варианти на бакалавърските програми по лингвистика. Най-много заети места в направление “Филология“ има в “Английска филология“ – 80 от всички 95 места в държавна поръчка.

В направление “Педагогика на обучението по…“ са запълнени 256 места за редовно обучение и 57 за задочно. С изцяло запълнени или с малък брой свободни места са специалностите: “Биология и химия“, “Български език и история“, “Български език и руски език“, “Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, “Физическо възпитание“, “Математика, информатика и информационни технологии“. С голям брой записани студенти е и професионално направление “Педагогика“. В “Психология“ са запълнени 51 от 60-те места в редовна форма по държавна поръчка и всички 15 места в задочна форма –общо 89.19%.

С най-малко запълване  на местата са “Електротехника, електроника и автоматика“ (30%), “Политически науки“ (33.33%), “Физически науки“ (43.33%). В специалността “Теология“ от професионално направление “Религия и теология“ са запълнени само 2 от 15-те места.