В изследването ще бъдат включени 230 ученици и 40 учители, които прилагат компетентностен подход, подпомогнат от дигитални технологии

Седем училища стартират пилотен проект за изследване на модела на организация на учене и преподаване „Едно към едно” (1:1). Прилагане на компетентностен подход, подпомогнат от дигитални технологии”, който е официално подкрепен от Министерство на образованието и науката.

В условията на въвеждане на обучение от разстояние в цялата страна, пет пловдивски училища –  Езикова гимназия „Иван Вазов“, Професионална гимназия по хранителни технологии и техника, СУ „Черноризец Храбър“,  ОУ „Екзарх Антим I“,  ОУ „Яне Сандански“,  заедно с бургаската Търговска гимназия и 2 АЕГ „Томас Джеферсън“ в столицата, ще участват в изследването, което ще опише натрупания им опит при прилагането на модела „1:1“ и ще подпомогне учебните заведения с конкретни педагогически, методически и организационни насоки.

В изследването ще се включат 9 паралелки, 230 ученици и 40 учители, които вече са организирани по модела, предвиждащ всеки ученик и учител да имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил (акаунт).

В седемте училища към края на март има следните постижения: 100% от учениците и учителите имат персонални електронни профили, поне в една паралелка 100% от учениците имат училищни или лични преносими компютри; за тези паралелки е въведено проектно-базирано обучение; налична е 100% проследимост на задачите и постиженията на учениците; създадени са педагогически екипи, планиращи учебните занятия, които се провеждат екипно и по всяко време, като учебният процес не е зависим от физическото присъствие на всички в един и същи момент.

На база на изследването ще бъдат събрани реални данни за учебен процес, методика, нагласи и компетентности на ученици и учители. Изследването е подкрепено от академичен екип, начело с проф. Галин Цоков – зам.-декан на Педагогически факултет на Пловдивския университет, от Център за творческо обучение и представители на седемте училища.

Целта е да се изследва моделът на организация 1:1, да се разкрият  неговите предимства и ограничения и да се очертаят възможности да се реализира прилагането на компетентностен подход в български училища, включително в период на обучение от разстояние и неприсъствени форми. В резултат на проучването ще се изготвят  методически и организационни насоки за масово прилагане на модела.