Това предлага постановление на Министерски съвет, което бе прието на извънредното заседание вчера. Правителството гласува също по 3 лева на ученик и студент за спорт

Да бъдат осигурени 7 млн. лв. за възстановяване на пълните размери на преходните остатъци на държавните училища за сметка на разчетените в централния бюджет средства за образование за 2020 г. Това предлага постановление на Министерски съвет, което бе прието вчера.

Със закона за държавния бюджет за 2020 година са разчетени 19 млн. лв. за възстановяване на преходните остатъци по делегирани бюджети на държавните училища, финансирани от МОН, от Министерството на културата и от Министерството на младежта и спорта. Преходният остатък в края на 2019 г. обаче е 26 590 982 лв. Със седемте милиона по постановлението ще се възстановяват пълните размери на преходните остатъци на държавните училища към МК и ММС в размери, съответно на 1 807 579 лв. и 669 187 лв. Тъй като разчетените по бюджета на МОН средства за преходни остатъци и допълнително осигурените с постановлението 4 523 234 лв. няма да са достатъчни за държавните училища, финансирани от образователното министерство, то разликата от 590 982 лв. ще бъде осигурена чрез преструктуриране на разходите по бюджета на МОН за настоящата година.

Правителството прие и постановление за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища. За децата в държавните, общинските и частните детски градини и в подготвителните групи в училищата се полагат 2 лв. за бюджетна година. За учениците в държавните, общинските и частните училища в дневна, комбинирана форма на обучение и обучение чрез работа се падат по 3 лв. Същата сума ще се отпуска и за студентите редовна форма на обучение във висшите училища.