Над 2 милиона лева ще бъдат отпуснати по Национална програма „Иновации в действие“

1 875 000 лв. се отпускат за популяризиране и мултиплициране на иновации. Предвижда се с тях да се осъществят партньорства с посещения на място на учители и ученици за представяне на добри практики. По този модул се финансират 300 иновативни училища, други 300, които нямат този статут, както и двете български държавни училища в Прага и Братислава. Одобрените от Пловдив и региона са 55.

С 29 995 лв. ще се финансира организирането на 7 регионални форума.

За закупуване на материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване се отпускат 150 000 лева. С тях се осигурява подкрепа за 123 творчески работещи училища, които създават иновативна учебна среда и нови методи на преподаване. Осем от тях са от Пловдивско. Част от тях получават средства и по модула за партньорства.

Целта на националната програма „Иновации в действие“ е да се популяризират и разпространяват успешните модели, да се подпомогне въвеждането на нови образователни продукти и да се създаде мрежа от иновативни училища за споделяне на опит. Това е начин да се стимулира  създаването на професионалните учебни общности от педагогически и непедагогически специалисти, работещи в училището, но и извън него.