Регламентът се доближава до начина, по който се провеждат матурите и изпитите в 7 клас – учениците пишат с химикалка с черен цвят, национална комисия ще проверява изпитните работи

5996 четвъртокласници от 152 училища Пловдив и областта се готвят за национално външно оценяване. На 27 май те ще решават тест по български език, а на 28 май – по математика.

Учениците ще бъдат разпределяни максимум по 13 в класна стая, за да се спазят противоепидемичните мерки. Това означава, че класът ще се разделя на две, тъй като масово паралелките са от по 24-26 деца. За всяко дете ще има определено място, обозначено с етикет с името му. Медицински специалисти ще мерят температурата на влизане в изпитните зали, където учениците ще са с маски. Предвижда се и дезинфекция на ръцете преди началото на изпита в 10 часа. Изискването към квесторите е да бъдат с предпазни маски и ръкавици.

Всички ученици ще трябва да носят химикалка, пишеща с черен цвят. По математика са разрешени молив, гума, триъгълник, линия и пергел, но не е допустима размяна на пособия и вещи между децата.

Регламентът за националното външно оценяване в 4 клас тази година се доближава до начина, по който се провеждат изпитите в 7 и 12 клас. От миналата година текстът за диктовката не се чете от учител в класната стая, а е на аудиофайл. Другата промяна, която влезе в сила от 2020 г., е че децата пренасят отговорите си от бланката с въпросите в лист за отговори. Индивидуалната бланка съдържа баркод на всяка страница, както и маркирано място за вписване на трите имена и входящ номер на ученика. Тя ще бъде отпечатана в брой, отговарящ на броя на учениците, плюс 10% резерв за всяко училище. След внасянето в залата на изпитния материал всеки ученик получава от квестора теста, а за изпита по математика – и лист за чернова. След което се запознава с начина на работа.

За НВО по български език в деня на изпита се публикува засекретеният аудиофайл с диктовката, като паролите се оповестяват половин час преди началото. На процеса на разкодиране може да присъства и представител на родителите, но без да има достъп до изпитния вариант.

Регионална комисия транспортира всички изпитни работи до мястото на сканирането им – Учебния център на МОН. Всяка работа се оценява от двама независими проверители (задачите със свободен отговор). Срещу всеки баркод системата отразява окончателния резултат в брой точки. Тестовете ще бъдат проверявани от национална комисия.

Времето за справяне със задачите по български език и по математика остава непроменено – 60 минути. До половин час повече се дава на учениците със специални образователни потребности.

Преди началото на изпита във всяка зала трябва да има осигурено възпроизвеждащо устройство за слушане на текста за диктовката от аудиофайл. Децата слушат целия текст, а след това всяко изречение на смислови части, за да ги запомнят. Записват последователно  частите, като се съобразяват с паузата. В случай, че не са успели да запишат буква или дума от продиктуваната част, остават празно място за допълването ù по време на следващото прослушване на текста. За края на всяко изречение се ориентират по интонацията на четеца и по продължителността на паузата. При финалното слушане на текста правят проверка и допълват пропуснати препинателни знаци, букви или думи.

При необходимост от прочит на диктовката от учител, текстът се слуша без коментар. Преподавателят чете целия текст отчетливо и с нормалното за възможностите на класа темпо. След първия прочит диктува по-бавно, като всяко изречение се разделя на смислови части. Осигуряват се равни интервали от време за записване на всяка смислова част от изречението и малко по-големи след края на изречението. Интонацията трябва да е съобразена с вида на съответното изречение. Диктуват се препинателните знаци, които са вътре в изречението, но не и тези в края на изречението. Когато всички ученици са записали целия текст, се прави финален прочит с нормално темпо, за да може всеки ученик да провери и допълни записаното.

От изпитната зала може да се излиза след изтичане на 30 минути от началото на изпита и по всяко време след това, в случай че ученикът е приключил и е предал надлежно изпитната си работа.