Правителството прие Стратегическа рамка за развитие на сектора

Министерският съвет прие Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България за периода 2021 – 2030 година. Документът представя основните принципи и приоритети в развитието на образователната система и определя конкретни цели, дейности и мерки за тяхното изпълнение. При дефинирането им са обхванати ключови процеси в сферата на предучилищното и училищното образование, като достъп до образование, обхват, повишаване на качеството, кариерно ориентиране, дигитализация на учебния процес, иновативни дейности, устойчиво развитие.

Рамката поставя като цел всички български младежи да завършват училищно образование като функционално грамотни, иновативни, социално отговорни и активни граждани, мотивирани да надграждат своите компетентности чрез учене през целия живот.

В проекта на документа са заложени 7 приоритетни области за развитието на образованието и обучението до 2030 година.

Целта на приоритет 1 – „Компетентности и таланти“, е придобиване на съвременните ключови компетентности и развитие на личностния потенциал на детето, осигуряване на условия за удовлетворяване на индивидуалните му потребности и ранно откриване на заложбите му. В приоритетна област 2 – „Мотивирани и креативни учители“, политиките са насочени към повишаване на социалния статус, на привлекателността и престижа на учителската професия. С приоритетна област 3 – „Ефективно включване и трайно приобщаване“, ще продължат изпълнението и надграждането на политиките за осигуряване на ранен и равен достъп до образование, превенция на отпадането и реинтеграция в образователната система. Приоритетна област 4 – „Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие“, цели промяна на културата на преподаване и създаване на по-привлекателна среда за учене. В приоритетна област 5 – „Реализация в професиите на настоящето и бъдещето“, акцентът е върху разширяването на професионалното образование и обучение. В приоритетна област 6 – „Учене през целия живот“, усилията ще са насочени към създаване на привлекателни и гъвкави възможности за придобиване на нови компетентности, на квалификация и преквалификация във формалната образователна система и в неформалното обучение. И в приоритетна област 7 – „Ефективно и ефикасно управление и участие в мрежи“, фокусът е върху образованието, което все по-осезаемо придобива характеристики на хоризонтална политика.

Индикативната оценка на необходимия финансов ресурс за периода 2021 – 2030 година за изпълнение на заложените цели на Стратегическата рамка възлиза на приблизително 50 млрд. лева.