44 000 младежи ще могат да стажуват, приоритетни са защитените и търсени на пазара на труда специалности

46 милиона лева ще бъдат отпуснати за  второто издание на програмата „Студентски практики“, която се осъществява по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Целта е да се подобрят практическите умения на студентите в зависимост от нуждите на пазара на труда, както и да се укрепят връзките и партньорствата между висшите училища и работодателите.

Приблизително 44 000 студенти ще могат да се възползват от процедурата. От тях в педагогически науки – 6000, технически специалности – 7000, природни науки и математика и информатика – 2700.

Второто издание на проекта ще подкрепи провеждането на практическо обучение в реална работна среда на студенти, които се обучават в приоритетни професионални направления и защитени специалности, както и в специалности с нисък процент на реализация на пазара на труда или с недостиг на специалисти.

Заложено е провеждането на допълнително практическо обучение, което обаче не дублира или замества задължителното по учебен план, ако такова е предвидено.

Задължителното изискване е студентските практики да са по професионалните направления, в които се обучават младежите. Те имат право да бъдат включени в практическо обучение един път в рамките на една образователно-квалификационна степен. Ако обучението е само в магистърска програма – „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“, „Право“, студентът може да проведе два стажа с подкрепата за целия период на следването.