17 висши училища ще получат общо 2.6 млн. лева за следващата учебна година, предвижда проект на постановление на МС

4476 студенти, приети в първи курс през учебната 2020/2021 г. в приоритетните професионални направления и защитени специалности, няма да заплащат такси за обучението си. От тях 3883 са в редовна и 593 в задочна форма на обучение. Това предвижда проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности, публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на МОН.

Индикативният размер на таксите за обучение на тези студенти в държавните висши училища е 2,6 млн. лв. за цялата учебна година. За първия съместър на новата академична година е заложено 17 висши училища да получат общо 1,3 млн. лв. Те са предвидени в бюджета на МОН за тази календарна година. Средствата за 2021 г. ще бъдат планирани със Закона за държавния бюджет по бюджетите на съответните висши училища.

Приоритетните направления в предлагания списък включват „Педагогика на обучението по…“, „Религия и теология“, „Математика“, „Физически науки“, „Химически науки“, „Химични технологии“, „Енергетика“ и „Материали и материалознание“.

Сред защитените специалности вече е включена и „Хидростроителство“. Останалите са „Арменистика и кавказкология“, „Индология“, „Иранистика“, „Новогръцка филология“, „Румънска филология“, „Унгарска филология“ и „Хебраистика“.

Списъкът се одобрява от правителството съгласно разпоредбите на Закона за висшето образование. Целевото финансиране на определените стратегически направления и специалности е съобразено с най-високия очакван бъдещ недостиг на пазара на труда на специалисти към настоящия момент. В същото време то цели да осигури и подготовката на специалисти във важни за страната професии, към които липсва или има нисък интерес.