МОН предлага общият брой на учебните заведения, в които ще прилагат иновации, да се увеличи до 507

44 училища от Пловдив и областта попадат в списъка на иновативните за новата учебна година. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев внася за разглеждане в МС проект на решение за приемането на Списъка на иновативните училища за учебната 2020/2021 г. На свое заседание Комисията за иновативните училища е взела решение в него да бъдат включени 507 учебни заведения от 183 населени места. Броят на одобрените от Пловдивско е повече от миналата година.

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование неспециализираните и специализираните училища могат да бъдат обявени за иновативни с решение на Министерски съвет, по предложение на министъра на образованието. Те разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението, организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и учебната среда, използват нови методи на преподаване, разработват учебни планове и програми.

Кандидатстващите за вписване в Списъка на иновативните училища представят до 31 януари в МОН проекти, приети на педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците. Описаните иновативни процеси могат да бъдат с продължителност до 4 години и обхващат всички или част от участниците в образователния процес.

Комисията за иновативни училища е разгледала и оценила внесените нови предложения – 208 проекта. С положителна оценка са 204 училища, проектите на 31 не се класират.

От вписаните в Списъка на иновативните училища, приет на МС през август миналата година, следва да отпаднат 24 училища, поради приключили проекти.

file:///D:/USER/Downloads/proekt_RMS507_inovatovni_08072020.pdf