Според новия общински КТД директорите могат да назначават психолози, педагогически съветници или социални педагози без ограничения за броя ученици в училището

Увеличават с по пет лева средствата за професионално-квалификационна степен, всяко от допълнителните три плащания в детските градини не трябва да е по-малко от 100 лева

Педагогическите специалисти, на които е възложена поддръжка на образователната платформа за работа в електронна среда, ще получават допълнително възнаграждение от 40 лева месечно. Сумата е заложена в новия Колективен трудов договор, който трите синдиката и работодателите в системата на образованието подписаха след двумесечни преговори с Община Пловдив. Той влезе в сила от 2 септември.

Не по-малко от 500 лева ще получават учителите за представително работно облекло, което е с 50 лева повече от предходната година. За непедагогическия персонал се предвиждат не по-малко от 320. Увеличението в сравнение с миналата година е 10 лева.

В бъдеще класният ръководител ще взима 48 лева на месец (46 м.г.) за консултация и водене на документация на съответната паралелка. За учителите наставници, които подпомагат назначените си колеги, сумата е 60 лв. месечно. Същата сума ще получават учителите, водещи документацията на ученици в задочна или самостоятелна форма. А за провеждане на допълнително обучение или консултации на ученици, отсъствали повече от 10 дни, се полагат по 15 лева на час. За работа с деца със специални образователни потребности се полагат по 35 лева месечно. За детските градини сумата е 20 лева. Увеличението е с 5 лева.

На учителите в детските градини се полагат не по-малко от 24 лева на месец за водене на задължителната документация и за консултиране на родители, което е с 2 лева повече от миналата година. Педагогическите специалисти в подготвителните групи в училище и в групите за целодневна организация ще получават по 22 лева месечно.

Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за всяко от трите плащания в детските градини не трябва да е по-малко от 100 лева. Що се отнася до средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати се планират не по-малко от 4,3% и не повече от 5% от годишния размер на средствата за работни заплати на педагогическите специалисти.

Страните се споразумяха изплащането на допълнителните трудови възнаграждения за 24 май, 15 септември и третото – по избор, да бъде заложено и във вътрешните правила. Учителите, които работят на 1 ноември, следва да получат двойно възнаграждение.

Учебните часове по предмети над минималната норма преподавателска работа (лекторски) се заплащат не по-малко от 9 лева. Досега те бяха 8.50. За преподаване на предмети на чужд език – не по- малко от 30 лв.

СБУ, Регионален синдикат „Образование” към КТ “Подкрепа” и НУС, заедно с работодателските организации и общината, договориха също преподаватели и директори с докторска степен да получават 140 лева, а за доктор на науките да се дават 170 лева. Увеличението е с 5 лева в сравнение с миналата година.

Със същата сума се завишават и  средствата за професионална квалификационна степен. Така за V ПКС сумата става не по-малко от 35 лева,  ІV ПКС – 45 лева, ІІІ ПКС – 60 лева, ІІ ПКС – 80 лева, І ПКС – 100 лева.

От догодина средства за квалификация ще получават и педагозите в яслените групи на детските градини, които ще бъдат включвани в обучения и курсове.

В документа е записано също, че директорите ще могат да разкриват работни места за психолог, педагогически съветник или социален педагог в зависимост от нуждите на институцията. Новото е, че няма ограничения спрямо броя на учениците, а зависи единствено от възможностите на бюджета.

Според чл.17 от раздела за работното време, почивките и отпуските, самоподготовката се осъществява в предпочитана от учителя среда. Размерът на основния платен годишен отпуск е 30 работни дни, а на удължения – 57 дни.

Служители с 2 деца до 18 години ще ползват 4 дни към отпуската, с 3 деца – 5 дни,  с 1 дете до 12 години – 1 ден.

С цел по-ефективното възстановяване на преминали домашно или болнично лечение от коронавирус е заложен допълнителен платен годишен отпуск от 10 дни над договореното в чл. 17, който се използва непосредствено след изтичане на отпуска по болест. Членовете на синдикални и работодателски организации ще могат да ползват три дни от платения отпуск за профилактичен преглед или медицински изследвания през учебно време.

При прекратяване на трудовите правоотношения педагогическите специалисти ще получават 11,5 брутни работни заплати (с половин повече от м.г.), когато през последните десет години са заемали такава длъжност в държавна или общинска институция. А непедагогическите – 8,5 заплати.

Промените влизат в сила с новия бюджет от 1 януари 2022 година.