sdr

ОбС ще гласува допълнение на програмата, в която са заложени средства за иновации, съвременни технологии, Монтесори, кариерно ориентиране, дуални паралелки, реконструкция на площадките в училищата и детските градини

4.3 милиона лева са заложени за реализация на общинската образователна програма за 2020-2022 година. Средствата ще бъдат гласувани на предстоящата сесия Общински съвет на 12 март. Местният парламент трябва да приеме допълнение на програмата в частта, касаеща изграждане на нови спортни площадки и ремонт и сертифициране на съществуващите.

Какво е заложено?

В рамките на тригодишната програма е предвидена реконструкция на спортните площадки в училищата, както и облагородяване на дворните пространства, за която е заложена сумата от 1.5 млн. лева – по половин милион годишно. Всяка общинска детска градина може да кандидатства за финансиране на една или няколко площадки, представяйки в отдел „Образование” необходимите документи. Максималната сума за финансиране от страна на общината е 70%, но не повече от 4200 лева за една площадка и 8000 лева за площадка за деца от специалните групи. Броят на финансираните площадки в една детска градина, както и общият брой на всички одобрени за финансиране, ще завиди от това колко са кандидатстващите. От програмата не могат да се възползват детски заведения, включени по ОП „Региони в растеж”.

Осигуряване на устойчивост и условия за развитие на програмата за прилагане на метода на Мария Монтесори в общинските ясли, детски градини и училища. Предвидено е разширяване на обхвата – още 2 детски градини, 2 училища и 3 яслени групи, обмяна на опит в страната и чужбина, организиране на форуми и конференции, разработване и разпространение на материали, квалифициране на педагози, разработване на Помагало за родителя. Заложените за догодина средства са 280 000, а за следващите две години – по 250 000.

Стимулиране на иновациите в учебните заведения в три тематични направления – кариерно ориентиране, партньорство с родителите и мотивация за успех на учениците чрез развитие на педагогическия капацитет. Планирани са периодични срещи за осъществяване на менторство и обмен на добри практики между педагози от различни учебни заведения на територията на общината, както и годишна инициатива за популяризирането им. Предложените средства са по 30 000 лева на година. Община Пловдив пилотно в страната въведе проекта “Иновативни училища” в партньорство с фондация “Световен образователен форум” България. В следващите три години той се преименува на “Иновативни учители”.

Подпомагане формирането на дуални паралелки в държавните и общински професионални гимназии. Целта е да се увеличи броят на учениците, избрали учене чрез работа. Ежегодно на всяка дуална паралелка от общината се отпускат по 3000 лева, за да привлече интересът на децата и родителите. Планираната за трите години сума по програмата е 150 000 лева, част от които ще отидат за развиване на партньорство между работодателите и професионалните гимназии, както и  за модернизация на материалната база.

Училищата ще продължат да бъдат финансово подпомагани за закупуване на съвременни технологични средства, специализирано оборудване на кабинети, придобиване на програмни продукти и лицензи с цел модернизиране на методите на преподаване и въвеждане на „облачни” технологии. Планираната сума е по 300 000 лева годишно.

За кариерно ориентиране са заложени по 60 000 лева за всяка от трите години. Същата сума се предвижда и за повишаване на дигиталните компетентности на учители, ученици и административен персонал.