Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година, съобщават от Агенцията за социално подпомагане.

Средствата се отпускат независимо от дохода, при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства, както и на настойник, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на декларация. В случаите, в които дирекция “Социално подпомагане” не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи: удостоверение, че детето е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище; копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в училище, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от шест месеца от началото на учебната година.

Образци на заявления могат да бъдат получени на място в дирекциите за социално подпомагане или изтеглени от официалната интернет страница на Агенцията за социално подпомагане на следния линк: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti., както и от сайта на Системата за сигурно електронно връчване.

Помощта се изплаща на два транша. Първата половина (150 лв.) – след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а втората (150 лв.) – в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище.

Отпуснатата еднократна помощ подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.

Средствата се възстановяват в случай, че ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи/осми клас или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от пет учебни часа без уважителни причини.