Увеличават с 0,5% средствата за диференцирано заплащане за добри резултати според анекса към КТД, който подписаха МОН и синдикатите

Със средствата по стандарти директорите на училищата и детските градини приоритетно ще разкриват места за психолози, педагогически съветници или социални работници. В детските градини 1 щатна бройка ще бъде разкривана при над 250 деца, а в училищата при над 400 ученици. Директорите ще трябва да увеличат с 0,5% средствата за диференцирано заплащане за постигнати добри резултати на преподавателите. Това е заложено в Анекса към Колективния трудов договор за системата на народната просвета, който бе подписан днес между Министерството на образованието и науката и национално представените синдикални организации.

В документа е договорено, че с отпуснатите със Закона за държавния бюджет за 2018 година средства за системата за предучилищно и училищно образование трябва да се осигури увеличението на минималната работна заплата за страната, както и вноските за фонд „Пенсии“ за догодина.

Ако училищата са получили повече пари с новата формула за разпределение на средствата за делегираните бюджети и имат остатък, ще трябва да увеличат индивидуалните работни заплати на служителите, да им дават допълнително възнаграждение за участие в екипите по обхват и приобщаване на децата в училище и за провеждане на допълнително обучение на ученици, които имат трудности в клас.

В Анекса е разписано още, че право да получават средства за обезщетения при пенсиониране от Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“ вече ще имат и центровете за подкрепа на личностното развитие.