simple_img_1

24.8 млн. лева за оптимизация на училищната мрежа гласува днес Министерски съвет. Това е една от деветте одобрени национални програми за развитие на средното образование, които през 2016 г. ще осигурят допълнително финансиране на системата.

Бюджетът на „Система за национално стандартизирано външно оценяване“  е 4,4 млн. лева, а за „Роден език и култура зад граница“  са одобрени 1,2 млн. Средствата, осигурени за ученически олимпиади и състезания са 2,6 млн. Училищата могат да кандидатстват с проекти за осигуряване на съвременна образователна среда, като общата сума, която ще бъде разпределена, е 5,2 млн. По мярката „Без свободен час в училище“  има заделени 2 млн. Предвидените средства за квалификация на учителите са 600 000. 2 млн. са заложени за  „Достъпно и сигурно училище“. С въвеждането на модул „Сигурност“ ще се подкрепят държавните училища за закупуване на технически средства, които да помогнат охраната в сградите. Това се налага поради зачестилите случаи на физическа агресия в училищата и повишените мерки за сигурност заради терористични заплахи.

За „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ – 1,5 млн. лв. Идеята е и в детските градини да бъдат внедрени съвременни методи за електронно обучение, като се набляга, както на използването на високите технологии, така и на необходимостта от обучение на педагогическите специалисти.

За 2016 година детските градини получават 100% от средствата за обезщетения на персонала, докато за миналата те бяха 50%.