За следващата година се очаква да бъдат договорени около 600 кредита за такси и за издръжка, посочва в доклада си просветният министър в оставка Красимир Вълчев

21 692 студенти и докторанти са се възползвали от възможността да изтеглят кредит по Закона за кредитиране на студенти и докторанти за периода от 1. септември 2010 г. до 31. март 2021 г.

За 12 години сумата за тях е набъбнала до 150 770 507 лв., като средният размер на кредитите е 6 950,91 лв. Това става ясно от доклада с мотиви към проекта за определяне на размера на държавната гаранция за 2022 година. Най-много кредити е имало през 2011 г., когато 3 978 студенти и докторанти получили заем за обучението си. През 2012 г. и 2013 г. договорените кредити също били над 3 000, през 2014-а – 2500, но след 2015-а постепенно броят им започва да намалява. През 2019 г. и 2020 г. студентските заеми падат до близо 500. Затова и размерът на държавната гаранция за 2021-а бе намалена с 10 млн. лв.- от 50 на 40 млн. лв.

В доклада с мотиви към проекта на размера ѝ за 2022-а образователният министър в оставка Красимир Вълчев посочва, че за следващата година се очаква да бъдат договорени около 600 кредита за такси и за издръжка. Затова предлага размерът на гаранцията отново да бъде 40 млн. лв. Право на кредит през 2022 г. ще имат 132 210 студенти и 2 251 докторанти, обучаващи се в редовна форма.

За последните 12 години държавата е платила общо 7 239 591,09 лв. за погасяване на задълженията по кредити, за които е станала гарант. В данните в мотивите е посочено, че до март 2021 г. от хазната са погасени задълженията на 39 починали кредитополучатели, на 193, които са родили второ или следващо дете, и на други 12 поради настъпване на трайна неработоспособност. Държавата погасява неизпълнените части от задълженията на студенти и докторанти и при настъпване на предсрочна изискуемост на кредита, в случаите, когато те самите не си погасяват задълженията към банките. За същия период 1 204 кредите са предсрочно изискуеми. В тези случаи в полза на държавата възниква правото да получи от студентите и докторантите всичко, което е платила за тяхна сметка, заедно със законната лихва от момента на плащането. Вземанията на държавата срещу кредитополучателите са частни държавни вземания и се установяват и събират от Националната агенция за приходите. За 12-те години НАП е започнала да събира вземанията си от 981 младежи. От тях приключените вземания са 544 и към 31 март са събрали от длъжниците 1 601410,49 лв.