Те ще получат до 5000 лева за изграждане на детски площадки, екокътове и класни стаи на открито

Пет училища от областта са сред одобрените за финансиране 33 проекта в рамките на националната кампания „Чиста околна среда”. Класирани проекти в конкурса „Обичам природата и аз участвам” на Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) са на двете начални училища в Кричим и Първомай, средното училище в Съединение, обединеното училище в Дълго поле и основното в Крумово. Одобрени са предложения и на 15 детски градини на територията на шест общини от областта –  Пловдив, Карлово, Стамболийски, Асеновград, Родопи и Първомай.

Финансирането е предвидено за дейности за изграждане на детски площадки, класни стаи на открито и екокътове с прякото участие на младежи и деца. Целта е да се повиши екологичната култура и да се даде път на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес. Всяко от детските или учебни заведения ще получи до 5000 лева.

В класирането не са включвани проекти, които са получили финансиране в рамките на кампанията през предходните две години, за да се даде възможност  на по-голям брой нови участници да реализарат екологични проекти.

Допустими бенефициенти в кампанията бяха също общини и кметства, на които ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева. 13 са одобрените проекти на администрациите в девет общини – Карлово, Първомай, Асеновград, Раковски, Пловдив, Стамболийски, Съединение, Марица и Калояново.

Крайният срок за изпълнение на дейностите за общини и кметства е до края на месец ноември, а за училищата – до края на октомври.