Акценти в амбициозната 3-годишна концепция за развитие, която ще се гласува на сесията на 26 януари, са Монтесори педагогиката, иновативните училища, облачните технологии, професионалните гимназии

img_7021

Над 2.3 милиона лева са заложени за реализация на общинската образователна програма за 2017-2019 година. Амбициозната концепция, която включва шест подпрограми, е разработена в отговор на нуждата от реформа в образованието и ще бъде предложена за гласуване на сесията на местния парламент на 26 януари.

Първият акцент е международната програма за развитие на IT индустрията в изпълнение на сключения договор между общината и Пловдивския универститет. Четиригодишната програма предвижда обучение на студенти в специалност “Софтуерно инженерство” за нуждите на бизнеса от региона. Стартовата група включва 19 украински студенти и 12 български. 660 000 лева са нужни за програмата до 2020 година, тъй като общината покрива таксите, общежитията и стипендиите на обучаемите.

600 000 лева са предвидени за изграждане на нови детски площадки и сертифициране на съществуващите. Максималната сума, която ще отпуска общината, е 70 на сто от нужните средства, като те не може да са повече от 4200 лева за една площадка.

Въвеждането на информационните и комуникационни технологии е сред основните акценти на образователната програма с цел повишаване мотивацията на учениците и качеството на образование. Облачната среда ще позволи да се актуализира компютърната инфраструктура. Идеята е да се въведат платформите G-suite и Office 365, което ще промени общуването между учители, ученици, ръководство и родители и ще доведе до създаване на иновации в училище. Предвидената за трите години сума е 90 000 лева, като програмата е обвързана със Стратегията за ефективно прилагане на информационните технологии в Република България.

Продължава проектът “Иновативни училища”, който общината стартира със “Световен образователен форум България” през 2015 година. Вече са обучени над 100 учители от пилотните 8 училища. През 2016 година са се включили и три нови. Разултатът от двугодишната работа е позитивна промяна в ежедневния образователен процес и повишаване успеваемостта на децата. За постигане на устойчивост за следващия тригодишен период са заложени 81 000 лева.

Най-сериозна сума е заделена за въвеждане и развитие на Монтесори педагогиката. Целта е да се създадат условия за обучение в 8 детски градини. Към момента пилотно работят по две групи в 5 детски заведения след 10-месечно обучение на педагозите в тях. Амбицията е да се създаде образователна среда за създаване на Монтесори яслена група в детска градина и Монтесори училище. Общината има идея след апробиране на програмата тя да бъде предложена за одобрение в МОН. Ще бъде подисан меморандум за сътрудничество с Нов български университет за специализиран курс и създаване на обучителен център за нуждите на програмата. 818 000 лева се предвиждат за това, както и за закупуване на дидактически материали, провеждане на ежегодни изпити и уъркшопи, организиране на международна конференция в Пловдив.

Образователно-индустриалният борд, който беше създаден това лято в партньорство между МОН, “Тракия икономическа зона”, “Индъстри уоч” и Общината, продължава да се развива като звено, което подпомага професионалните гимназии. Целта е разработването на нови ефективни практики за сътрудничество между училищата и работодателите, както и обновяване на учебните програми, съобразно нуждите на бизнеса. 90 000 лева се предвиждат за тази шеста подпрограма.

Предложението, съгласувано от зам.-кмета по образование и иновации Стефан Стоянов, ще бъде внесено за гласуване от и.д. кмет Розалин Петков.