МОН решава кои 24 от цялата страна да получат този статут

12 гимназии от Пловдив и региона кандидатстват за статут за центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение. Тази възможност дава проектът  „Модернизация на образователната инфраструктура“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. В срок до 23 септември желаещите трябваше да попълнят чеклист, съгласно предварително утвърдена методология за оценка, и да го изпратят в Регионалното управление на образованието. Началникът Антоанета Пакова поясни, че всички предложения са точкувани и ще бъдат изпратени в МОН, където ще бъде извършена окончателна оценка и ще бъдат избрани общо 24 професионални училища, които имат потенциал да се трансформират. Те ще работят и с центрове от други държави чрез международни мрежи за сътрудничество. Мрежите ще развиват модела за високи постижения в областта на професионалното образование.

Един от водещите критерии при оценката ще е изпълнението на план-приема, включително предлагане на обучение в дуални паралелки, STEM професии, защитени специалности и такива с очакван недостиг от специалисти, както и обучение на ученици от уязвими групи. Не без значение е дали училището предлага обучение по професионални направления, съответстващи на Интегрираната стратегия за развитие на региона, в който се намира, както и наличието на индустриални зони, съгласно Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г.

Друг значим критерий, по който се оценяват гимназиите, е средният успех на училището от държавните изпити през последните три години, както и на процента на дипломиралите се ученици.

При кандидатстването гимназиите трябваше да опишат въведените от тях иновации в учебната дейност, участието си в проекти по национални програми за развитие на образованието и по оперативни програми на ЕС, както и по „ЕРАЗЪМ+“.

Водещ критерий е и обучението на учителите по професионална подготовка за последните три учебни години, привличането на представители на бизнеса или университетски преподаватели в класните стаи, наличието на вътрешна система за управление на качеството.

Комисията, която ще решава дали да даде статут, ще отчита още капацитета на физическата среда – наличието на лаборатории, работилници и тяхното оборудване, както и на общежитие. Точки ще се присъждат за установено партньорство с висши училища, за наличие на вузове включително филиал, в сходни области на науката и висшето образование.