Координатор е Аграрният университет, целта е създаване на модели за роботизирани технологии, дигитални методи за диагностика и цифрово управление на земеделски стопанства

110 представители на научноизследователската и образователна общност взеха участие в годишната конференция по програма „Интелигентно растениевъдство“, чийто координатор е Аграрния университет. В дискусиите в Хисар се включиха и деветте партньорски организации: БАН, Селскостопанска академия, Тракийски университет,  Русенски университет, НИМХ и Висшето военноморско училище.

Главната цел на програмата е провеждането на фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на модели за роботизирани технологии, дигитални методи за диагностика и прогноза, както и за цифрово управление на земеделски стопанства с растениевъдно направление за осигуряване на устойчива и ефективна продоволствена система.

В своите презентации ректорът на Аграрния университет проф. Христина Янчева и зам.-ректорът проф. Владислав Попов очертаха важността на дигиталните технологии в съвременните растениевъдни системи.

Въпреки забавянето и трудностите, предизвикани от пандемията от COVID-19, през изминалата първа година от изпълнението на програмата успешно са били проведени всички предвидени научни и експериментални дейности. Координаторите на отделните компоненти отчетоха включването на повече от 100 млади учени и студенти в научноизследователските екипи, както и първите съвместни проекти по Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС – „Хоризонт Европа“.

През втората година на програмата се предвижда засилване на контактите с агробизнеса, за да се валидират и внедрят научните резултати в практиката.

Участниците в конференцията бяха запознати и с възможностите, предоставяни от Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и неговите научноизследователски общности за включване в конкурси за проекти в сферата на предприемачество и управлението на иновациите. EIT Food Хъб България, координиран от Аграрен университет, представи новите програми на EIT-Food за включване на студенти и изследователи в регионални и национални иновационни екосистеми и образователни стажове.