Учат родители как да работят с дигитални устройства, за финансиране могат да кандидатстват всички държавни и общински училища

Над 109 млн. лева е бюджетът на новия проект, който стартира МОН с цел противодействие на риска от отпадане от образователния процес на деца и ученици в при обучение от разстояние. „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ ще продължи 35 месеца и в него могат да участват всички държавни и общински училища.

Ще бъдат подкрепяни дейности, които осигуряват равен достъп за ученици от всички етапи до виртуална класна стая, дигитална грамотност и качествено образование в условията на продължителна епидемия и необходимост от обучение в електронна среда от разстояние.

Педагогическите специалисти ще придобиват цифрови умения и ще усвояват иновативни методи за преподаване. Предвижда се и подпомагане на образователни медиатори, както и на родители на ученици за усвояване на умения за работа с дигитални устройства и електронни образователни платформи, което на свой ред ще подпомогне учениците в пълноценното им участие в обучението. В рамките на проекта ще бъдат закупувани и технически средства за ученици и учители.

Очаква се 477 718 ученици, учители, медиатори и родители да бъдат включени в проекта, като 210 000 участници ще придобият умения за обучение от разстояние, 37 718 ученици ще получат допълнително синхронно обучение и 140 000 ще бъдат подсигурени с достъп до обучение от разстояние в електронна среда.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.