По проекта „Образование за утрешния ден” ще може да се кандидатства за закупуване на интерактивни дъски, таблети, мултимедийни проектори

В 2000 училища и детски градини ще бъде изградена модерна образователна среда със съвременни средства за онагледяване на учебния материал чрез интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание. Образователните институции ще получат и специализирана съвременна техника, подходяща за ученици със специални образователни потребности. Тази възможност дава новият проект на МОН – „Образование за утрешния ден“. Той вече стартира и ще се изпълнява до средата на октомври 2022 г. Бюджетът му е 104,9 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Целта на проекта е да се насърчи придобиването на по-висока цифрова компетентност и да се интегрират образователните технологии. Предвижда се внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение.

„Образование за утрешния ден“ предвижда и обучения на общо 26 900 педагогически специалисти – учители, директори, зам.-директори по усвояване, въвеждане и прилагане на иновативни методи на преподаване чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии. Квалификациите започват още в началото на тази година.