Близо 100 000 деца и ученици ще получат обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие по проект „Успех за теб“ по новата програма „Образование“ – 2021-2027, финансирана от ЕС. Това каза министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов при подписването на договора по програмата заедно с проф. Георги Вайсилов, ръководител на управляващия орган.

Финансирането е в размер на 151 123 000 лева. Освен самите деца и ученици, чрез дейности ще бъдат обхванати и техните родители. Заложени са обучения на над 4 000 педагогически специалисти и непедагогически персонал, образователни медиатори, социални работници. Предвиждат се занимания по интереси, междуучилищни дейности и допълнителни обучения по учебни предмети. Идеята е учениците да преодолеят затрудненията в ученето и да преминат по-плавно през етапите на образование.

През тази година е планирано обявяването на аналогична процедура и за детските градини. Програма „Образование“ има обща стойност около 1,9 млрд. лв., което е два пъти повече от средствата в предходния период в рамките на „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проектът „Успех за теб“ е фокусиран основно от 1 до 7 клас. Поставя се акцент върху кариерното ориентиране на учениците, за да могат да направят своя информиран избор, особено къде да продължат гимназиалното си образование. Допустимо е провеждането на допълнителни обучения по български език и литература на ученици от гимназиален етап, за да могат да се представят успешно на държавните зрелостни изпити.

Друга част от дейностите са за деца със специални образователни потребности. Със средства по проекта могат да се назначат специалисти – ресурсни учители, психолози, логопеди, включително медиатори за уязвимите групи.

Училищата ще получават финансиране за работа с деца с изявени дарби, за тяхната подготовка в областта, в която те развиват своите заложби и способности.