Министерският съвет одобри допълнително 1 902 782 лв., които ще бъдат разпределени по бюджетите на общините, за осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.

1 799 902 лв. ще бъдат предоставени по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”. От тях 1 216 506 лв. са за финансиране на 28 общински профилирани гимназии и средни училища, в които през учебната 2020/2021 г. ще се ремонтират, обзавеждат и оборудват учебни кабинети и класни стаи по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

Други 583 396 лв. са предвидени по модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. С тях в 90 детски градини и 181 училища ще бъдат изградени площадки по БДП.

С предоставените 97 280 лв. по НП „Заедно за всяко дете” ще бъдат включени родителите в процеса на обхващане на учениците в системата на предучилищното и училищното образование с цел да се повиши възпитателният потенциал на семейството.

10 690 лв. се предоставят по модул „Подпомагане на екипите за обхват“. Средствата са предназначени за разработване и въвеждане на комплекс от мерки и прилагане на интегриран подход за всяко дете, което е идентифицирано като необхванато или е застрашено от отпадане от системата на образованието. С 86 590 лв. ще бъдат подпомогнати 27 детски градини и 45 училища по втория модул „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование”.

5 600 лв. в изпълнение на Национална програма „Мотивирани учители“ са за осигуряване на квалифицирани учители, които работят в отдалечени райони или с ученици с ниски резултати. Педагозите ще получават допълнително възнаграждение в размер на 500 лв. и средства за наем в размер на 200 лв. месечно или възстановяване на транспортните разходи.

Предоставят се и допълнителни средства за спорт в училищата по изкуства и култура към Министерството на културата. Сумата от 25 790 лева се осигурява за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за настоящата година.