И непедагогическият персонал вече има право на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати

Просветното министерство ще регламентира и в подзаконовата нормативна уредба договорените в края на миналата година увеличени работни заплати и допълнителните възнаграждения за учителите – по 15 лв. на час – за обучение на ученици, които са отсъствали над 10 дни от училище, или такива в самостоятелна форма на обучение. Това ще стане с промени в наредбата за нормиране и заплащане на труда, предложени вчера от МОН. Целта е преподавателите да получат бонусите си до края на януари.

След последното увеличение стартовата основна заплата за учител вече е 1260 лв. – двойно по-висока от преди четири години. Минималното възнаграждение на старши учителите е 1300 лв., на главните – 1350 лв., на директорите на детски градини и училища – 1535 лв., а на заместник-директорите – 1420 лв.

Както новите минимални заплати, така и новите допълнителни възнаграждения, свързани с извънредното натоварване при допълнителна работа с ученици, отсъствали повече от 10 дни от училище и при консултации на преминали в самостоятелна форма по здравословни причини, бяха договорени в анекса към Колективния трудов договор. За да станат факт обаче, са нужни и поправки във въпросната наредба. Според анекса педагозите следва да получават по 15 лв. за всеки проведен час допълнително обучение.

Издаването на наредбата в кратки срокове е обяснено с необходимостта да “могат да бъдат изплатени увеличените възнаграждения на педагогическите специалисти до края на януари 2021 г.”.

“В условията на извънредната епидемична обстановка учителите осигуряват образователния процес при форсмажорни обстоятелства и значително увеличено натоварване, поради което своевременното увеличение на трудовите им възнаграждения и определянето на нови допълнителни трудови възнаграждения се очаква да допринесе за мотивирането им при изпълнението на служебните им ангажименти”, посочват от МОН.

В КТД бе договорено училищата да разработят критерии за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда не само на учителите, но и на непедагогическия персонал. Средствата за това следва да са не по-малко от 2.5% и не повече от 3.5% от годишния размер на средствата за работни заплати на непедагогическия персонал. Част от промените в наредбата правят възможно точно тази договореност да влезе в сила.

“До момента допълнително възнаграждение за нормиране и заплащане на труда получаваха само педагогическите специалисти, даването на право за такова възнаграждение и на непедагогическия персонал ще мотивира служителите за по-качествено изпълнение на трудовите им ангажименти в условията на повишени изисквания за осигуряване на безопасна учебна среда и ще се избегнат ситуациите на неравнопоставеност между лицата от един трудов колектив”, изтъкват от МОН.

Средствата за бонуси на педагозите пък следва да са не по-малко от 4.2 % и не повече от 5% от годишния размер на средствата за работни заплати на педагогическите специалисти. Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда ще има персонала в училищата, който има действително отработени при същия работодател най-малко 124 дни за учебната година за педагогическите специалисти и най-малко 186 дни за  – за непедагогическия персонал.

Проектът предвижда още намаляване с 8 ч. годишно на минималните норми преподавателска работа на учителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена с решение на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). Тази промяна следва да влезе в сила от учебната 2021/2022 година.