Профилиращите предмети са едни и същи в 11. и в 12. клас и не може да се сменят в последната година на обучението, стана ясно на представяне на новите учебни програми

Учениците, изучавали профилиращ предмет, задължително полагат матура по него, наред със зрелостния изпит по български език. Това стана ясно на работна среща между директори от областта и зам.-министъра на образованието Таня Михайлова, на която бяха обсъждани учебните програми във втори гимназиален етап – ХI и в ХII клас.

В класовете на първи гимназиален етап в избираемите часове може да се осъществява разширена подготовка, която да е основа за профилираната. Двата вида подготовка не повтарят учебно съдържание, поясни Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“.

Всеки профилиращ предмет се състои от два вида модули.

Задължителните се определят на национално равнище, а министърът на образованието утвърждава учебните програми за тях. По тези модули се създават учебници и върху тях се осъществява държавният зрелостен изпит по предмета. Броят им по различните предмети е различен, както е различен и броят часове по всеки модул.

Избираемите модули се решават от училището и то разработва учебните програми.  Желателно е това да става съвместно с университетски преподаватели, за да може след това съответното висше училище да признава от тях кредити.

Училището определя колко да са профилиращите предмети за всяка отделна паралелка. Конкретните предмети се определят според желанията на учениците в края на 10. клас

Като трети/четвърти профилиращ предмет може да се определя всеки останал профилиращ, без ограничения. Очаква се в първи гимназиален етап учениците да са заявили от какво се интересуват извън определените с приема два профилиращи предмета и да са ги изучавали в разширена подготовка. Възможно е като профилиращ предмет да се определи и такъв, който не е изучаван в разширената.

Профилиращите предмети са едни и същи в 11. и в 12. клас и не може да се сменят в последната година на обучението. Освен това в 11. и в 12. клас не е възможно изучаване на предмет на чужд език.

Възможно е в една паралелка учениците да имат различни трети/четвърти профилиращ предмет и в този случай се разделят на групи.

Изучаване на предмет за придобиване на разширена подготовка може да има само при избор на три профилиращи предмета. Не се допуска изучаване на профилиращ предмет за придобиване на разширена подготовка.

Допуска се в 11. и в 12. клас  да се изучават различни предмети за придобиване на разширена подготовка.