Вторият учебен срок за 1-3 клас приключва на 23 юни, а за 4-6 клас – на 30 юни

Учебната година се удължава реално само за малко над 300 училища, които в края на 2020 г. са прекъснали временно обучението на учениците от І до VІ клас. Вместо редовни учебни часове в електронна среда тогава те са предлагали извънкласни и проектни дейности и/или подкрепа за преодоляване на трудности при усвояване на материала.

Останалите училища могат да използват допълнителните две седмици за учениците от ІV до VІ клас и съответно три седмици за учениците от І до ІІІ клас по два начина. Единият са задължителни занимания за децата с необходимост от наваксване на учебен материал, а другият – извънкласни дейности по интереси за останалите ученици, участието в които е по желание на родителите.

Всяко училище трябва да публикува на сайта си график за планираните дейности до официалния край на втория учебен срок.

Заниманията с деца, които надхвърлят предвидения преподавателски норматив, трябва да бъдат платени на учителите в рамките на делегираните бюджети на училищата, по проекти и/или чрез общинските програми за стимулиране на дейности и изяви на учениците.

Документите за завършен клас или етап на обучение ще бъдат издадени най-късно до седем дни от края на срока, независимо че учебните дни за съответния випуск в конкретно училище може да са приключили по-рано. Четвъртокласниците ще получат удостоверенията си за завършен  начален етап на основно образование на 1 юли, за да имат възможност да кандидатстват в гимназии с профили „Математика“ и „Природни науки“.