Всички студенти от Университета по хранителни технологии ще завършат онлайн учебната годината, съобщиха от ръководството на висшето училище.

Семестърът за всички факултети и специалности редовно обучение ще приключи дистанционно до 31 май. Освен провежданите виртуални занятия, ще бъдат използвани и други форми на обучение в електронна среда – изготвяне на реферати, задачи, курсови проекти по преценка на преподавателите. По всички дисциплини ще се организират и провеждат дейности и индивидуални задачи. Оформянето на крайните оценки ще бъде на базата на текущия контрол или на онлайн проведени изпити, които ще се проведат съгласувано със студентите по график.

Преддипломните стажове ще се проведат и защитят до 31 август във форма и по начин, решени от катедрите.

Занятията за бакалаврите и магистрите задочно обучение за летния семестър също ще се организират онлайн от 1 до 21 юни – седем дни в седмицата, целодневно. Съгласувано със студентите, по отделни дисциплини занятията могат да продължат и до края на месец юни. Ликвидационната сесия, включително и за дипломантите, ще се проведе в периода от 24 август до 6 септември. Защитата на дипломните работи и явяването на държавен изпит ще бъде от 23 до 30 септември.