Университетът по хранителни технологии възстановява присъствените занятия в изпълнение на заповедта на Министъра на здравеопазването, издадена на 15 февруари 2022 г.

Ръководството на университета приветства създадената нормативна възможност за присъствено обучение без задължително наличие на сертифициращ документ. При ситуацията в страната това изискване в предишната заповед на министъра на здравеопазването правеше нереалистично организирането на присъствен учебен процес, коментират от ректорското ръководство.

От 28 февруари първи в учебните зали се връщат четвъртокурсниците заради спецификата на тяхното обучение – 10-седмичен семестър и предстоящ преддипломен стаж, поясни зам.-ректорът по учебна дейност и академичен състав доц. д-р Христо Спасов. На тях ще бъдат осигурени 60% присъствени занятия – лекции и упражнения. Според него студентите в последния курс на бакалавърската степен имат в най-голяма степен нужда от присъствените занятия.

В зависимост от развитието на епидемичната обстановка поетапно присъствено ще стартира обучението и на студентите от останалите курсове. На този етап предвижда след 20 март да се върнат трети курс, а в началото на април – и от останалите два курса.

Ще се спази задължителното изискване за носене на защитна маска от студентите и преподавателите, както и редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на помещенията.