По новия проект на МОН ще се финансират обучения по български и литература за успешно представяне на НВО и ДЗИ, дейности по кариерно ориентиране, на образователните медиатори и занимания за деца със СОП. Финансиране ще има и за ученици с изявени дарби

Обща и допълнителна подкрепа за ученици в риск от отпадане, както и обучения по български език и литература за по-добро представяне на НВО и ДЗИ, ще осигурява новият проект на МОН „Успех за теб“ по програма „Образование“.

Проектът е фокусиран върху децата от 1 до 7 клас, като целта е да подобрят образователните си резултати. Ще се подкрепят също дейностите на образователните медиатори и социалните работници. Заложени са и занимания по интереси, междуучилищни дейности и допълнителни обучения по учебни предмети. Идеята е учениците да преодолеят затрудненията в ученето и да преминат по-плавно през отделните етапи на образование.

Предвидено е финансиране на инициативи за кариерно ориентиране на учениците, за да могат да направят своя информиран избор къде да продължат образованието си след 7 клас.

Друга част от дейностите са за ученици със специални образователни потребности. Те ще бъдат подкрепени при усвояване на учебното съдържание, за рехабилитации и терапии. По проекта могат да се назначават специалисти, които да работят в училищата с тези деца – ресурсни учители, психолози, логопеди, социални работници, помощници на учителя.

Училищата ще получават финансиране и за работа с деца с изявени дарби, за тяхната подготовка в областта, в която те развиват своите заложби и способности.

В проекта има заложени и обучения на над 4000 педагогически специалисти и непедагогически персонал, включително медиатори, социални работници и друг непедагогически персонал.

С финансиране от 151 123 000 лева училищата ще могат да подкрепят близо 100 000 ученици и техните родители. В края на всяка учебна година ще се проследяват резултатите и ще се прави анализ.