Целта е да се изградят инкубатори за иновации, става ясно от приетото днес правителствено постановление

Държавните висши училища ще могат да създават търговски дружества по реда на Търговския закон, както и да участват в капитала им. Целта е да се изградят инкубатори за иновации и бизнес с участието на висшите училища. Това прие правителството със свое постановление днес, съобщиха от пресслужбата му.

Предметът на дейност на тези дружества може да бъде изследване, реализация и развитие на научни разработки, внедряване и продажба на научни продукти, както и регистрация на патенти и търговски марки на национално и международно ниво. Дружествата ще могат да бъдат и посредници при трансфера на технологии между технологични центрове и технологични паркове. Решенията за създаването им или за участието на висшите училища в капитала на такива ще се вземат от Академическите съвети на университетите.

Предвижда се висшите училища да имат възможност да създават и да участват в капитала само на дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества с изрично определен в постановлението предмет на дейност, който трябва да е свързан с резултатите от дейността по професионалните направления и специалностите от регулираните професии, за които висшето училище е получило акредитация.

Възможността за сдружаване на висшите училища с фирми ще бъде мотивация за авторите на патенти, както и за включване на водещи стопански и икономически субекти, предлагащи финансови и други ресурси за ускоряване на процеса на експлоатация и комерсиализация на научните продукти.

В постановлението и се ограничават възможностите за разходване на постъпилите средства от отчисленията от печалбата на търговските дружества като строго определя случаите за това.

Продажбите на научни изследвания ще повиши и ефективността от средствата, които ще инвестират в наука, ще се увеличи и делът на нематериалните активи на икономиката, каквито са патентите.