Парична компенсация ще получават родителите на деца от 3-годишна възраст до първи клас, ако не са приети в детска градина. Това решиха окончателно депутатите с поправки в Закона за предучилищното и училищното образование.
Средствата са за компенсиране на разходите за отглеждането и обучението на децата, но не могат да надвишават средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в общинските и държавните детски градини. По време на дискусията председателят на парламентарната комисия по образование Милена Дамянова посочи, че изплащането на компенсациите е за всички деца, които не са приети и няма да има подоходен критерий.

С поправките се прави и законова регламентация на обучението в електронна среда. Учениците, които по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не могат да присъстват, получават възможност да се обучават дистанционно до 30 дни.

При извънредна епидемична обстановка децата ще могат да учат дистанционно и над 30 дни в три случая – при риск за здравето на ученика, на друго лице на същия адрес или по избор на ученика след разрешение на Регионалното управление на образованието.  Ако е възможно, дистанционна форма на обучение по време на извънредни обстоятелства ще има и за децата в детските градини, освен за учениците.

Депутатите въведоха и задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните. Досега това важеше за 5 и 6-годишните. В рамките на три години ще трябва да влезе тази нова разпоредба и общините да осигурят достатъчно места в детските градини.

“Предучилищната възраст между 3 и 7 години е ключова за детското развитие. Тогава се формират социално-емоционалните, когнитвните, езиковите умения. Тази възраст е още по-критична за децата, чийто майчин език не е български. Има голяма разлика между децата, които са посещавали детска градина и тези, които не са посещавали. Най-често тези деца влизат с дефицити в първи клас, те не могат да бъдат компенсирани и отпадат. Правото на децата се гарантира чрез задължение на родителите. Каквито и социални придобвки да има, ако липсва отношението на родителите, не можем да постигнем пълен обхват. Това е интеграционна мярка”, обясни министърът на образованието Красимир Вълчев.