Най-голямото завишение е в „Здравни грижи“, 905 общо са местата за “Право”

Министерският съвет увеличи броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации през учебната 2020-2021 година.

След постъпили в МОН предложения на висши училища за допълнителни места по професионални направления, за които държавата осигурява средства за издръжка и предвид необходимостта от кадри в определени отрасли, ще бъде увеличен максималният брой на приеманите студенти по приоритетни професионални направления. Местата в „Енергетика” се увеличават от 500 на 550, а тези в направление „Материали и материалознание” стават 180 вместо 150. Утвърдените места в професионално направление „Химични технологии” се увеличават от 350 на 420, а тези в направление „Здравни грижи” от 1948 стават 2008.

Допълнителният брой по тези професионални направления е разпределен между всички висши училища, които провеждат обучение по тях, с изключение на тези по „Здравни грижи”, които ще се отпуснат към Русенски университет “Ангел Кънчев” и Тракийския университет в Стара Загора.

Утвърдените 905 места за субсидирано от държавата обучение по специалността от регулираните професии „Право” стават 845, вместо досегашните 850 места в редовна форма, и съответно 60 места в задочна форма на обучение.