Кандидатите трябва да са между 7 и 17 години, изпращат автобиография и мотивационно писмо

Държавната агенция за закрила на детето обявява процедура за избор на нови членове на Съвета на децата, както и за представители на деца от уязвими групи. Промяната в състава се налага поради навършване на 18 години или изтичане на 2-годишния мандат на част от членоветe.

Съставът на Съвета се формира от по един представител на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

За членове могат да кандидатстват деца на възраст от 7 до 17 години, записани в редовна форма на обучение, които притежават креативност; организаторски и умения да мотивират и обединяват връстниците си за определени каузи или събития, да могат да изразяват и защитават общото мнение. Крайният срок е 24. май. Всеки кандидат трябва да изпрати автобиография и мотивационно писмо. Учениците от Пловдив – до дирекция „Социална политика” на Община Пловдив или на електронен адрес: info@plovdiv.bg, а децата от останалите общини в областта – до кметовете по места.

Областният управител провежда избора за членове на Съвета на областно ниво, въз основа на постъпилите кандидатури от общините. Комисията за извършване на подбор трябва да излъчи кандидатура до 30 юни.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. В него членуват 33 деца на възраст до 18 г. Създаден е през 2003 година, за да се насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. Основната мисия на Съвета на децата е да представя детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на подрастващите в обществено-политическия живот. Членовете обменят знания и контактуват с представители на държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.