Както обикновено на 15 септември българските училища ще отворят вратите си за началото на новата учебна година. Тази година обаче тържествата няма да са за всички, а в ученическата раница, редом с тетрадките и учебниците, ще бъдат маската и дезинфектантът. Всички се питат дали годината ще завърши присъствено, както ще започне за повечето учители и ученици. За предизвикателствата и необичайното начало на новата учебна годинаразговаряме с Катерина Василева – общински председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета и директор на ОУ „Екзарх Антим I”.

 

– Предстоящата учебна година ще е предизвикателство за всички – учители, ученици, родители. Всеки ще трябва да направи компромис в името на това да бъде опазено здравето на децата, а едновременно с това те да получат качествено образование. Очаквате ли, че всяка от страните ще подходи с нужното разбиране, след като родителски организации подеха кампании за онлайн обучение?

– Очаквам да има както взаимно разбиране сред всички заинтересовани страни, така и осъзнаване на ангажираността и отговорностите, които поемат. Разбирам тревогите на родителите по отношение на риска от зараза с COVID-19 – това са тревоги и за педагогическите специалисти, работниците и служителите в системата на училищното образование. Важно е да бъде отбелязано, че рискът от зараза е навсякъде около нас, в нашите ежедневни дейности и активности. В този смисъл считам, че по пътя на диалога и позитивната комуникация трябва да се намери балансът между тревогата и отговорността за здравето на всички от една страна, а от друга – необходимостта от учене, работа и живот в условията на продължаваща пандемична обстановка. Кампаниите на родителите за обучение в електронна среда от разстояние – т.нар. онлайн обучение, от една страна потвърждават предпазливостта и отговорността, с които те подхождат за опазване здравето на децата си, а от друга са предизвикателство за системата на училищното образование, тъй като изискват промени в нормативни актове и ресурси: човешки и финансови, за да се осигури онлайн преподаване и учене. Освен това се забелязва, че към момента част от родителите поставят знак за равенство между дистанционна форма на обучение и обучение от разстояние в електронна среда. Дълбоко се надявам всички заинтересовани страни да подходят с нужното разбиране с премерен риск.

– Като председател на Съюза в Пловдив контактувате с колегите си от целия град, кое най-много ги тревожи и състави ли всеки своя индивидуален план за работа в условията на COVID-19?

– Директорите на училищни институции са експертни личности в своята работа и тревогите им са основно в две равностойни посоки: да запазят здравето и живота на учениците, педагогическите специалисти, работниците и служителите, и да предоставят качествено образование на учениците. В този контекст те са съставили индивидуални планове за работа в условията на COVID-19 за институцията, която управляват. Тези планове, от една страна, са съобразени с дадените от МОН и МЗ насоки за работа на системата на училищното образование за учебната 2020/2021 година в условията на  COVID-19, а от друга – отразяват спецификата на образователната институция: физическа среда, налични човешки и финансови ресурси.

– Анкетите с родители и учители показват превес на присъственото обучение. Има ли учители, обаче, които се страхуват за здравето си и как ще се реагира в такива случаи?

– Със сигурност има и учители, които се притесняват за собственото си здраве, както и за здравето на своята семейна среда. Освен учители, част от тях са и родители на ученици, и осъзнато и отговорно подхождат към професионалните си ангажименти. До момента не ми е известно да има категоричен отказ от страна на учител в училище в регион Пловдив да изпълнява задълженията на работното си място. В случай, че има такъв учител, който не желае да работи в продължаваща пандемична обстановка, обусловена от разпространението на COVID-19, вероятно ще се предприемат индивидуални мерки спрямо него, зависещи от причините за неговото решение, подчинени на трудовото законодателство.

– В ОУ “Eкзарх Антим I” на какви мерки залагате, извън обичайните, препоръчани от МОН и МЗ?

– Въвеждане на два последователни учебни часа по един и същи учебен предмет в седмичното разписание на паралелките; преустановяване използването на ученическите шкафчета; слети дейности в групите за целодневна организация на учебния ден със свободно ползване на тоалетни; обедно хранене: в индивидуални опаковки с индивидуални прибори и заявяване и заплащане на седмично меню от родителите по график за определен ден и в определено време; отказ от учителска стая.

– Очаква ли се недостиг на средства в делегираните бюджети, след като спазването на мерките и ежедневното дезинфекциране ще глътнат доста средства?

– Допускам, че е възможно, въпреки предоставените от МОН чрез промяна в нормативните актове възможности за използване на неизразходвани средства от занимания по интереси, закуски и работа с ученици от уязвими групи, в някои училища да има затруднения, но вярвам, че в подобен случай, МОН и общините ще намерят решение за конкретното училище.

– Допреди пандемията акцентът беше върху иновациите, но сега като че приоритетът е да не допускаме разпространение на вируса. Опасявате ли се, че това ще се отрази на качеството на обучение, още повече, че децата имат да наваксват знания от втория срок на миналата година?

– Взаимодействието в класната стая е един от ключовите фактори за възпитание, социализация и образование на всеки един ученик. Убедена съм, че директорите на училищни институции и екипите в тях така са разписали своите мерки и са взели такива решения, с които от една страна да предоставят качествено образование на учениците, а от друга – да подкрепят децата с образователни затруднения.

– Каква е подкрепата, която Съюзът ще оказва на своите членове? 

– Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България, като професионална организация, ще подкрепя своите членове чрез организиране и провеждане на работни срещи и форуми за обсъждане на възможности и добри практики за работа  в продължаваща пандемична обстановка, обусловена от разпространението на COVID-19; обучителни семинари; работни срещи с представители на различни държавни и общински институции, както и с представители на родителските организации за консенсусни предложения и решения; работни срещи с новоназначени директори, както и индивидуални такива при необходимост. Тъй като “Събирането е начало. Да следваме заедно е напредък. Работата заедно е успех”, както е казал Хенри Форд.